DANH MỤCDANH MỤC

Hội thảo, Thông tin khoa học

 Th.s Trần Văn Bản

Phó Hiệu trưởng

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam cũng như ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trên cả nước nó được coi là một trong hai chân cùng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng buộc phải đi đều để tồn tại và phát triển. Trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam luôn được Ban Giám hiệu nhà trường coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên triển khai thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị. Để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường được thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Ban Giám hiệu nhà trường giao cho Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai và quản lý mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên, học viên, phân công 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp phụ trách. Từ việc kiện toàn đội ngũ đến việc trích, cấp kinh phí gắn với đổi mới phương thức hoạt động trong những năm gần đây đã thực sự làm mới hoạt động này, giúp cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường có nhiều chuyển biến, chất lượng ngày càng được nâng lên và thực sự đã góp phần quan trọng để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu như thi đua khen thưởng, nâng ngạch, bậc và thăng hạng công chức, viên chức. Đánh giá về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong thời gian qua đã nổi bật một số việc đã làm được như sau:

Thứ nhất; chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế hàng năm để mỗi khoa, phòng, mỗi cán bộ, giảng viên căn cứ triển khai thực hiện.

Căn cứ quy chế hoạt động, Ban giám hiệu thành lập Hội đồng Khoa học nhà trường, căn cứ vào quy chế nghiên cứu khoa học của Học viện đã ban hành, vận dụng vào điều kiện cụ thể của trường để tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu hàng năm đã tham mưu kịp thời cho Ban giám hiệu, hội đồng khoa học nhà trường các kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học như: tổ chức thường xuyên từ 1 đến 2 hội thảo khoa học cấp trường, tổ chức hội thảo có sự phối hợp của các ban, sở, ngành của tỉnh, có sự phối hợp của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Kinh phí chi cho hội thảo thường từ 35 đến 40 triệu đồng/hội thảo. Nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, các sự kiện chính trị, lịch sử - văn hóa của đất nước, của tỉnh, thực tiễn đời sống xã hội nhằm đi đến giải quyết những vấn đề đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học, bổ sung kiến thức lý luận, thực tiễn vào bài giảng cho đội ngũ giảng viên. Về cơ bản các cuộc hội thảo khoa học do nhà trường tổ chức đều được đánh giá có tính lý luận và thực tiễn cao.

Hàng năm, Hội đồng khoa học chỉ đạo cho đăng ký và giao nhiệm vụ nghiên cứu từ 5 đến 7 đề tài khoa học cấp cơ sở, kinh phí giao cho nghiên cứu đề tài khoa học ban đầu từ 10 đến 20 triệu đồng/đề tài. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp tổ chức hội thảo và cách thức triển khai nghiên cứu đề tài. Do đó, hầu hết các hội thảo và các đề tài nghiên cứu khoa học đều đảm bảo chất lượng, tiến độ, nội dung và thời gian đề ra. Hiện nay nhà trường cũng đang triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, dự kiến nghiệm thu vào tháng 12/2017.

Công tác tổng kết thực tiễn, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên tiếp tục có những đổi mới về hình thức và nội dung theo quy định của Thông tư 06/2011 về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung nghiên cứu thực tế của giảng viên tập trung vào tìm hiểu vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở như: công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; vấn đề mở rộng và phát huy dân chủ; lãnh đạo triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vấn đề phối hợp công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa bí thư và chủ tịch, giữa chủ tịch HĐND và phó chủ tịch HĐND, giữa chủ tịch UBND và phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn…. Đây cũng là cơ sở để cán bộ, giảng viên sau mỗi đợt nghiên cứu thực tế tổng kết, xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, xây dựng thành khung chương trình bồi dưỡng các chức danh theo chương trình, đề án tỉnh giao. Thông qua đó có thể đánh giá hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của giảng viên có chuyển biến theo hướng ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn.

Thứ hai; công tác thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Công tác thông tin, tư liệu, thư viện là một nội dung quan trọng phục vụ mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, Ban Giám hiệu đã tích cực chỉ đạo; bộ phận phụ trách công tác thông tin – tư liệu, thư viện đã có rất nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng phục vụ; cùng với việc duy trì hàng trăm đầu sách, tài liệu, giáo trình mới, các kỷ yếu hội thảo, tạp chí thông tin và trao đổi của trường, việc xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên của trang thông tin điện tử (trang Website) của Trường đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên, là diễn đàn để cán bộ, giảng viên giao lưu, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn không chỉ với nhau mà còn giao lưu với cán bộ, giảng viên các trường chính trị trong cả nước; chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng thư viện điện tử để kết nối với thư viện tỉnh, thư viện Học viện Chính trị quốc gia trong thời gian tới.

Việc cung cấp giáo trình, tài liệu cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được tiến hành  thường xuyên, sự phối kết hợp giữa các bộ phận liên quan nhịp nhàng, khoa học, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho học viên ở các chương trình đào tạo của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhà trường rất chú trọng đến chất lượng các bài viết nội san, tin, bài phản ánh mọi hoạt động của nhà trường trên trang website. Hàng năm, chỉ đạo biên tập phát hành 1 ấn phẩm nội san, thường xuyên đăng tải lên trên trang Website của trường các bài viết của cán bộ, giảng viên, viên chức, các bài nghiên cứu trao đổi; phối hợp quản lý trang Web với nội dung và hình thức phong phú, đẹp mắt, khoa học, phản ánh kịp thời hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường.

Công tác quản lý hoạt động khoa học trong những năm gần đây đi vào nền nếp hơn, định kỳ có thông báo để đôn đốc, nhắc nhở các khoa, phòng thực hiện chỉ tiêu, nghĩa vụ nghiên cứu khoa học theo quy định chung và quy chế của nhà trường.

Tuy nhiên, đánh giá lại hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chúng tôi thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Chất lượng nghiên cứu khoa học của một số đề tài cấp cơ sở chưa tốt, số cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học chưa nhiều. Tiến độ triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học tuy được cải tiến nhưng vẫn còn tình trạng bị động, đối phó, chậm tiến độ, công việc dồn vào cuối năm nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình nghiên cứu.

- Việc tổ chức hội thảo khoa học chưa được thường xuyên, nhất là ở các khoa, phòng và chưa gắn liền với các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh.

- Chất lượng nội san và các sản phẩm khoa học nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Số lượng các bài viết thực sự có giá trị về lý luận và thực tiễn chưa nhiều.

- Sự phối hợp giữa các khoa chuyên môn với phòng Nghiên cứu Khoa học -Thông tin- Tư liệu có những lúc còn chưa chặt chẽ; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, giảng viên với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa cao nên ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chung của nhà trường.  

Về một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong những năm tới

Để công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn trong thời gian tới phù hợp với thực tế giảng dạy cũng như yêu cầu đặt ra từ cơ sở, chúng tôi đưa ra một số giải pháp cụ thể sau:

- Một là: Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được giao từ đầu năm. Từ đó dành một khoản kinh phí nhất định cho công tác nghiên cứu khoa học. Chỉ đạo Hội đồng khoa học nhà trường định hướng trong công tác nghiên cứu khoa học, việc đăng ký nghiên cứu và kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; mạnh dạn đi sâu nghiên cứu những vấn đề mới, những vấn đề khó như các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương mới, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay ở cơ sở, tình hình đời sống của nhân dân để đưa vào giảng dạy.

- Hai là: Các bài viết đăng trên các tạp chí Trung ương, trong bản tin nghiên cứu và trao đổi, trong Website Trường đều phải được Thường trực Hội đồng khoa học và Ban biên tập thẩm định kỹ, qua đó yêu cầu các tác giả phải đi sâu vào nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của từng nội dung nghiên cứu. Chú trọng chất lượng nghiên cứu thông qua việc chủ động khảo sát, điều tra, nắm tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phân tích, chọn lọc những vấn đề có liên quan đến công tác nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác và khả thi.

- Ba là: Phát huy trí tuệ tập thể trong nghiên cứu khoa học. Có quy định rõ ràng về thời gian hoàn thành đề tài, tránh tình trạng bị động, đối phó, công việc dồn vào cuối năm nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình nghiên cứu. Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức, cơ quan đơn vị, cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

- Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ và chất lượng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức thường xuyên cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở địa phương, cơ sở, tạo môi trường cho họ gắn lý luận với thực tiễn, qua đó tiếp tục tổng kết thực tiễn để đổi mới hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

- Năm là: Đầu tư kinh phí thỏa đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong nhà trường là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên.

 Trên đây là một số kết quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục và một số những giải pháp chủ yếu trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xin chia sẻ cùng các đồng nghiệp và bạn đọc.