DANH MỤCDANH MỤC

Thông báo, kế hoạch

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nam, ngày 14  tháng 5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v gia hạn đăng ký đề tài khoa học và nghiên cứu thực tế năm 2015


  Thực hiện Quy chế nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ nghiên cứu thực tế năm 2015, Hội đồng khoa học nhà trường yêu cầu các khoa, phòng thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tiếp tục đăng ký nội dung nghiên cứu khoa học và kế hoạch nghiên cứu thực tế của đơn vị về Hội đồng khoa học nhà trường qua phòng NCKH - TT-TL trước ngày 30/5/2015 (sau ngày 30/5/2015 Hội đồng không tiếp nhận các đăng ký).

2. Báo cáo kết quả đi nghiên cứu thực tế cơ sở của tập thể khoa, phòng, của giảng viên (qua phòng NCKH-TT-TL) để tổng hợp báo cáo Hội đồng khoa học nhà trường.

3. Tiến độ và kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của khoa, phòng, của giảng viên là tiêu chí bình xét thi đua cuối năm.

Hội đồng khoa học thông báo để các khoa, phòng được biết và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;

- Thành viên Hội đồng;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: VT.

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Bản