DANH MỤCDANH MỤC

Lịch giảng dạy và học tập

LỊCH GIẢNG TUẦN TỪ 19/9– 25/9 NĂM 2016

Thứ ngày tháng

BÌNH LỤC

ĐUKDN

TC34

TC35

CVC SỞ Y TẾ

THANH LIÊM

Sở, ban, ngành

Hai

19/9

 

S: Công tác Đảng viên

                       GV: Hiệp

C: Công tác Cán bộ

                      GV:Bình

 

S: NC

C: Ql theo ngành, LT

                GV:Hưng

 

 

Ba

20/9

 

S: Thảo luận

                       GV: Hà

C: TC sinh hoạt Đảng

                      GV: Hà

 

 

 

 

21/9

 

S: NC

C: Kn XDVB+ HDTL

                GV:Giang

 

 

Năm

22/9

 

 

 

 

Sáu

23/9

 

S: Kt xử phạt

                GV:Lan Anh

C: Thảo luận

                GV:Lan Anh

S: Thảo luận

                GV:Cường

C: QL Hc-tp

                GV: Hương

S: NC

C: Thi Phần II

( Đào tạo )

 

 

Bảy

24/9

 

S: B2: CNDVLS

              GV: Nhàn

C: Tiếp B2

              GV: Nhàn

S: Tiếp công dân

                GV:Giang

C: Cải cách HC

                GV: Cường

S: XD kế hoạch

                GV: Hương

C : Tiếp công dân

                GV:Giang

S: : QL kinh tế

                GV:Lan Anh

C : QL văn hóa

                GV:Phương A

S: Khai giảng

C: NC

 

CNhật

25/9

 

 

 

S: Tiếp B2

              GV:Nga

C: NC

 

 

S: Thảo luận

               GV:Phương A

C : Thi NVCT Đảng

   ( Đào tạo )

S: Tiếp B3

              GV:Thưởng

C: Thảo luận

              GV:Giang

LỊCH GIẢNG TUẦN TỪ 19/9– 25/9 NĂM 2016

Thứ ngày tháng

TC 33

LÝ NHÂN

Chuyên viên SNV

 

 

 

Hai

19/9

 

S: NC

C: Xd và PTKTXH

                GV: Văn

 

 

Ba

20/9

 

S: NC

C: Phòng chống Tội phạm

                GV: Phương A

S: Đạo đức công vụ

                GV: Oanh

C: Tiếp

              GV:Oanh

 

21/9

 

S: Tình hình TG

           GV: Quảng

C: NC

S: Quản lý tài chính

              GV: Nhàn

C: NC

 

Năm

22/9

 

S: Báo cáo thực tế

           GV: Hiệp

C:  NC

 

 

Sáu

23/9

 

S: Thảo luận

            GV:Hiệp

C:  NC

 

Bảy

24/9

 

S: B2: CNDVLS

              GV: Nhàn

C: Tiếp B2

              GV: Nhàn

CNhật

25/9

 

 

 

S: Khai giảng

C: NC

 

 

NC

NC