DANH MỤCDANH MỤC

Lịch giảng dạy và học tập

Thứ ngày tháng

BÌNH LỤC

(TC 36)

LÝ NHÂN

Kim Bảng

ĐUKDN

Sở, ban, ngành

Bình lục

Hai

6/3

 

S: ÔTTN

C: ÔTTN

 

 

Ba

7/3

S: ÔTTN

C: Thi THĐP

( Đào tạo )

 

 

 

8/3

 

Năm

9/3

 

Sáu

10/3

 

 

 

Bảy

11/3

 

S:  Tiếp 86- nay

           GV: Hà

C: Thảo luận

           GV: Hà

S: Sứ mệnh LS

         GV:Giang

C: B6: CNXH

         GV: Nhàn

S: Luật DĐ

     GV: Hải

C: Luật HN GĐ

                   GV:Hương

S: Sự ra đời của Đảng

        GV: Thúy

C: Đảng LĐ 30-45

       GV: Thanh

S: NC

C: NC

CNhật

12/3

 

 

 

 

S: HĐ lđ quản lý

           GV:Bản

C: P/c lãnh đạo

           GV: Nam

S: Tiếp B6

        GV: Nga

C: NC

 

S: PL t/h DC

              GV: Phương A

C: NC

S: Thảo luận

        GV: Thúy

C: NC

S: B1: Những VĐCB của CNDV biện chứng

     GV: Vương

C: NC