DANH MỤCDANH MỤC

Lịch giảng dạy và học tập

Thứ ngày tháng

TC39

LÝ NHÂN

Kim Bảng

ĐUKDN

Sở, ban, ngành

Bình lục 2

Hai

3/4

NC

 

 

Ba

4/4

S:Tiếp: Phép BC duy vật

    GV: Thưởng

C: NC

 

 

 

5/4

S: Lý luận Nhận thức

         GV: Thưởng

C: NC

Năm

6/4

Nghỉ giỗ tổ

Sáu

7/4

NC

Bảy

8/4

Học Tuyên truyền PBGDPL

Học Tuyên truyền PBGDPL

Học Tuyên truyền PBGDPL

Học Tuyên truyền PBGDPL

Học Tuyên truyền PBGDPL

CNhật

9/4

 

S:  Kn xử lý TH

           GV: Mây

C: Thảo luận

           GV: Mây

S:  Kn đánh giá

           GV: Mây

C: Kn ĐHCS

           GV:Hường

S: Sự ra đời của Đảng

          GV:Thúy

C: Đảng LĐ 30-45

          GV: Thanh

S: Thảo luận

             GV: Hương

C: QL đất đai

           GV: Hải

S: Tiếp B2

             GV: Nga

C: Tiếp B2

             GV:Nga