DANH MỤCDANH MỤC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG


# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1 3136/QĐ-HVCTQG v/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 14/07/2016
2 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 21/04/2016
3 3797/QĐ về việc Ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức 14/09/2015
4 07/2015/QĐ-UBND về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Sau đại học và Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. 08/04/2015
5 01/QĐ-UBND V/v sửa đổi Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giải thể Ban QLPT Khu đô thị Đại học tỉnh Hà Nam 01/01/2015
6 24/2014/QĐ-UBND Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015 28/07/2014
7 19/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. 08/06/2009
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last