DANH MỤCDANH MỤC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG


# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1 3136/QĐ-HVCTQG v/v điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 14/07/2016
2 1855/QĐ-HVCTQG v/v Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 21/04/2016
3 3797/QĐ về việc Ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức 14/09/2015
4 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
5 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập 14/02/2015
6 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014
7 09/2014/TT-BTTTT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG XÃ HỘI. 19/08/2014
8 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014
9 08/2014/NĐ-CP Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ 27/01/2014
10 08/2013/TT -BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 31/07/2013
11 72/2013/NĐ-CP QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG 15/07/2013
12 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 08/03/2013
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last