DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

    UBND TỈNH HÀ NAM

    TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

         Số:     BC-TCT

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Hà Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2016

                                                             

    Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đào tạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho trường năm 2015, trường Chính trị tỉnh đã triển khai tổ chức chiêu sinh, giảng dạy các lớp đạt kết quả như sau:

A. DỰ KIẾN CÁC LỚP  ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ LIÊN KẾT NĂM  2016

I. CÁC LỚP TRONG KẾ HOẠCH TỈNH GIAO NĂM 2015

1. Lớp TCCT - HC  chuyển từ năm 2015 sang năm 2016

Loại hình

đào tạo

TT

Tên lớp

Tổng số

học viên

Thời gian

khai giảng

Hình thức học

Thời gian

tốt nghiệp

Tỉnh cấp

kinh phí

1

TCCT - HC - TC 31

68

04/2015

Tại chức

2016

2

TCCT - HC - TC 32

67

6/2015

Tại chức

2016

3

TCCT - HC - TC 33

70

9/2015

Tại chức

2016

4

TCCT - HC - TC 34

70

T12/2015

Tại chức

2017

Tự

túc

1

TCCT – HC Duy Tiên

98

9/2015

Tại chức

2016

2

TCCT - HC Thanh Liêm

81

10/2015

Tại chức

2016

                Tổng số học viên

854

2. Lớp dự kiến mở năm 2016

a. Lớp TCCT - HC

Loại hình

đào tạo

TT

Tên lớp

Tổng số

học viên

Thời gian

khai giảng

Hình thức học

Thời gian

tốt nghiệp

     Tỉnh

cấp

 kinh

phí

1

TCCT - HC - TC 35

70

4/2016

Vừa làm, vừa học

2017

2

TCCT - HC - TC 36

70

6/2016

Vừa làm, vừa học

2017

3

TCCT - HC - TC 37

70

9/2016

Vừa làm, vừa học

2018

4

TCCT- HC TC 38

70

10/2016

Vừa làm, vừa học

2018

Tự túc

kinh phí

1

TCCT - HC Bình Lục

70

02/2016

Vừa làm, vừa học

2017

2

TCCT - HC Kim Bảng

70

05/2016

Vừa làm, vừa học

2017

3

TCCT - HC Lý Nhân

70

T10/2016

Vừa làm, vừa học

2017

4

TCCT- HC các ngành

70

T11/2016

Vừa làm, vừa học

2017

Tổng số

560

          b. Lớp bồi dưỡng

Loại hình đào tạo

TT

Tên lớp

Tổng số

học viên

Thời gian

khai giảng

Hình thức học

Thời gian

tốt nghiệp

Tự

Túc

Kinh

phí

1

Chuyên viên chính

(Phối hợp với SNV)

70

2016

(Dự kiến)

2016

2

Chuyên viên chính

(Các cơ quan TW trong tỉnh)

70

2016

(Dự kiến)

2016

3

Chuyên viên

(Phối hợp với SNV)

170

(02 lớp)

2016

(Dự kiến)

2016

4

Chuyên viên

(Chiêu sinh từ các nguồn khác)

100

2016

T

2016

5

Bồi dưỡng Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND cấp xã và các chức danh khác

(Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy)

1000

(02 lớp)

Thực hiện   từ quý   II đến quý  IV

6

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới

2000

(06 lớp)

Thực hiện   từ quý   II đến quý  IV

7

Bồi dưỡng kiến thức QP- AN

500

(06 lớp)

Tổng số

                         3.900

            Ghi chú: Năm 2016, nhà trường tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị –hành chính.

            II. CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM 2016:

TT

Tên lớp

Tổng số

học viên

Thời gian

khai giảng

Hình thức học

Thời gian

tốt nghiệp

Đơn vị liên kết

Ghi chú

1

Cử nhân liên thông QLNN

80

2016

Vừa làm vừa học

2019

 

ĐH KD và CN Hà Nội

Kinh

phí

nộp

theo

quy định

BGD&

ĐT

2

Cử nhân liên thông  luật

100

2016

Vừa làm vừa học

2019

 

ĐH Vinh

3

Cử nhân liên thông Quản lý đất đai

100

2016

Vừa làm vừa học

2019

ĐH Lâm nghiệp

4

Cử nhân liên thông Công tác XH

100

2016

Vừa làm vừa học

2019

ĐH Vinh

4

Tổng số

380

   Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường;                                                                          (Đã ký)

- Các khoa, phòng;                                                      

- Lưu VT, ĐT.                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                             Bùi Văn Hưng