DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số.        /TCT

V/v Tuyển sinh, liên kết đào tạo 

năm 2017

                       
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập  - tự do -  hạnh phúc

                                                       Hà Nam, ngày        tháng 2 năm 2017

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường;

Năm 2017, Trường chính trị tỉnh Hà Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, liên kết các chương trình  sau:

I. Chương trình Trung cấp LLCT- HC

1. Lớp học tự túc kinh phí: học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

2. Lớp học ngân sách được cấp: học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

3. Thời gian mở lớp: liên tục trong các tháng.

II. Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

- Đối tượng học: đang hưởng lương các ngạch CV hoặc CVC chưa có chứng chỉ; chuẩn bị thi nâng ngạch CV hoặc CVC.

- Học ngoài giờ hành chính;

- Kinh phí tự đóng góp theo quy định hiện hành.

- Thời gian mở lớp: tháng 4, tháng 6, tháng 9 năm 2017

III. Liên kết đào tạo (Học viện báo chí và Tuyên truyền, Đại học Vinh)

1. Đào tạo Đại học văn bằng II hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý xã hội, Chính sách công, Khoa học quản lý nhà nước….

2. Đào tạo liên thông, đào tạo từ xa Đại học hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: Luật, Công tác xã hội, Kinh tế, Quản lý văn hóa….

3. Đào tạo Đại học văn bằng I hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý xã hội, kế toán…

* Điều kiện học:

- Hệ đào tạo Đại học văn bằng II:  tất cả những người có bằng Đại học

- Hệ đào tạo Đại học:  có bằng tốt nghiệp THPT, bằng Trung cấp, cao đẳng các ngành.

* Thời gian mở lớp: liên tục trong năm.

* Phương thức đào tạo: học các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu học tập liên hệ tại:

Phòng Đào tạo- Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phòng, thành phố Phủ Lý.

Điện thoại: 03513.855304 hoặc 0912003787 (đ/c Bình).

website: truongchinhtri.hanam.gov.vn

Trường chính trị tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, ĐT.

                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                Lê Thị Oanh

 

                                                                     

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm 2017, Trường chính trị tỉnh Hà Nam tuyển sinh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau:

I. Chương trình Trung cấp LLCT- HC

1. Lớp học tự túc kinh phí: học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

2. Lớp học ngân sách được cấp: học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

II. Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

- Đối tượng học: đang hưởng lương các ngạch CV hoặc CVC chưa có chứng chỉ; chuẩn bị thi nâng ngạch CV hoặc CVC.

- Học ngoài giờ hành chính;

- Kinh phí tự đóng góp theo quy định hiện hành.

III. Liên kết đào tạo

 Đào tạo Đại học liên thông, đào tạo từ xa, đào tạo văn bằng I, đào tạo văn bằng II hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý xã hội, Chính sách công, Khoa học quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa….

* Điều kiện học:

- Hệ đào tạo Đại học văn bằng II:  tất cả những người có bằng Đại học

- Hệ đào tạo Đại học:  có bằng tốt nghiệp THPT, bằng Trung cấp, cao đẳng các ngành.

IV. Thời gian mở lớp: liên tục trong năm.

V.  Phương thức đào tạo: học các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu học tập xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo- Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phòng, thành phố Phủ Lý.

Điện thoại: 03513.855304 hoặc 0912003787 (đ/c Bình).

Website: truongchinhtri.hanam.gov.vn