DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

    Bùi Văn Hưng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

“Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng… chỉ Đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiên phong…” 1. Nhận thức rõ vai trò của lý luận trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng”. Đây là những cơ sở quan trọng, quyết định cho việc hình thành, xây dựng và phát triển cũng như giao nhiệm vụ, chức năng cho hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong toàn quốc.

Ở Hà Nam, xác định vị trí quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ và thực hiện các quy định của Trung ương Đảng. Trường Chính trị tỉnh cũng đã được hình thành ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam là đơn vị duy nhất được Trung ương Đảng và tỉnh giao nhiệm vụ là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp ở tỉnh. Nhà trường được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển cả về tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ và cơ sở vật chất trang bị từ những ngày đầu thành lập.

Ngày 1/1/1997, một dấu ấn đã đi vào lịch sử xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, đến 2017 - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã tròn 20 năm thành lập. Từ 11 đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên (1997) đến nay (2017) Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã xây dựng, phát triển vững mạnh cả về tổ chức bộ máy và hoạt động, đảm đương xuất sắc các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao cho. Hiện nay, trường có 4 khoa giảng dạy (Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khoa Xây dựng Đảng; khoa Dân vận; khoa Nhà nước - pháp luật); 3 phòng tham mưu (Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu; Đào tạo) và đầy đủ các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ sở (Đảng bộ 45 đảng viên, 7 chi bộ khoa phòng, 3 tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Cựu chiến binh) với tổng số 57 cán bộ, giảng viên, nhân viên và hợp đồng lao động. 20 năm xây dựng và phát triển - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã có hơn 80 lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo - bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của tỉnh ở trường. Nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước cho nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, nhiều đồng chí phát triển lên các vị trí, cương vị công tác khác hoặc cao hơn ở các vùng miền của đất nước và chúng ta cũng không khỏi ngậm ngùi chia tay một số người “cưỡi hạc về trời” theo các cụ Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh.

20 năm, đang là thời kỳ hoàng kim của sự phát triển, 20 năm cũng đủ để nhà trường bước lên thềm tích lũy kinh nghiệm, tạo bề dày cho các giá trị truyền thống của đơn vị với một đội ngũ: 19 đồng chí có trình độ thạc sỹ = 40,42% tổng biên chế của đơn vị; 03 đang học nghiên cứu sinh; 09 đồng chí đang học thạc sỹ;  07 đồng chí là chuyên viên chính, giảng viên chính và nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên có bề dày kinh nghiệm, thời gian trên các mặt công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, phục vụ.

20 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã khẳng định được vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ tiêu kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan quản lý chuyên môn cấp trên giao cho; chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thu được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt công tác. Cụ thể như sau:

1. Hoạt động đào tạo - bồi dưỡng:

Đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, thường xuyên trong hoạt động của nhà trường. Tích cực triển khai nhiệm vụ, chức năng tỉnh giao; sáng tạo, linh hoạt, cải tiến, đổi mới trong hoạt động. Từng bước nâng cao chất lượng và không ngừng đổi mới phương thức tổ chức đào tạo - bồi dưỡng; mở rộng liên danh liên kết, quan hệ đối ngoại và hợp tác trong đào tạo - bồi dưỡng… Hoạt động đào tạo - bồi dưỡng của nhà trường đã đạt được thành tựu và kết quả khá ấn tượng. Hàng năm có:

Loại chương trình

TCCT-HC

Bồi dưỡng CV, CVC

Bồi dưỡng, cập nhật

Bồi dưỡng QP-AN

Liên kết đào tạo

Phối hợp quản lý

Bảo đảm, phục vụ

Số lớp

10 - 14

3 - 5

5 - 6

2 - 4

2 - 3

1 - 2

1 - 2

Số học viên

700 - 980

250 - 500

550 - 700

150 - 250

180 - 200

* Kết quả đào tạo, bồi dưỡng qua các thời kỳ (loại hình lớp/số người học):

Các thời kỳ

Đào tạo TCCT-HC (người học)

Bồi dưỡng, cập nhật (người học)

Liên kết đào tạo (Người học)

Loại hình khác (người học)

1997 - 2000

295

160

215

2000 - 2005

820

335

195

572

2005 - 2010

1.908

680

438

815

2010 - 2015

2.803

1.407

326

82

2015 - 2017

1.002

1.416

178

3.600

Tổng

6.828

3.998

1.137

5.294

2. Hoạt động quản lý đào tạo - bồi dưỡng:

Quản lý đào tạo - bồi dưỡng là công tác tác nghiệp bảo đảm triển khai hoạt động đào tạo - bồi dưỡng có hiệu quả, chất lượng và đúng theo các chế độ, quy định của Đảng, Nhà nước. Từ chỗ chỉ một vài quyết định có tính chất cá biệt, điều chỉnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên, học viên. Đến nay, nhà trường có hệ thống các quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Hệ thống quy chế gồm:

1. Quy chế giảng viên

2. Quy chế học viên

3. Quy chế công tác chủ nhiệm lớp

4. Quy chế chiêu sinh

5. Quy chế đánh giá đào tạo, bồi dưỡng (kiểm tra, thi, viết tiểu luận, đánh giá kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp…)

6. Quy chế hội học, hội thi, hội giảng

Đồng thời với hệ thống quy chế của nhà trường, Trường Chính trị Hà Nam linh hoạt vận dụng và áp dụng các quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành của hệ thống giáo dục và các nghị định, thông tư của Chính phủ, liên bộ cho quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng hiện nay nhà trường tập trung một số nội dung cơ bản:

- Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng

- Quản lý kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

- Quản lý giảng dạy, học tập; quản lý học viên

- Quản lý chất lượng dạy, chất lượng học

- Quản lý hành chính đào tạo, bồi dưỡng (đăng bộ, cấp bằng, chứng chỉ, xét điều kiện ra, vào học tập của người học, công tác thanh tra, khảo thí…)

Ngoài ra quản lý đào tạo tham mưu đắc lực cho xây dựng chiến lược, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 5 năm và những năm tiếp theo, làm các chức năng cho các khâu, quy trình công tác đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, giám sát các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; quản lý đào tạo - bồi dưỡng bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định và sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý giáo dục và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.

Nhờ quản lý đào tạo, bồi dưỡng có nề nếp, chặt chẽ và bài bản mà các hoạt động giảng dạy, học tập, tác nghiệp dạy và học ngày càng được nâng cao chất lượng, giúp công tác điều hành, lãnh đạo của Ban giám hiệu ngày một hiệu quả, thông suốt, linh hoạt.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác thông tin - tư liệu - thư viện

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một nhiệm vụ, một mặt công tác quan trọng của nhà trường, hoạt động này được coi trọng như một cái “chân” thứ hai của các hoạt động, phải đi đều, đi khỏe thì mới kích hoạt hoạt động mạnh mẽ của đơn vị. Hoạt động nghiên cứu khoa học được coi là cách tốt nhất, hiệu quả nhất để giảng viên bồi dưỡng năng lực tư duy, năng lực nghiên cứu tổng kết lý luận và nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy. Nghiên cứu tốt thì giảng dạy cũng tốt, tạo hiệu quả chất lượng giảng dạy cao.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và nhu cầu giảng dạy đặt ra, trong những năm qua nhà trường đã kích hoạt tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học ngày càng đạt thành tựu, hiệu quả. Nhà trường đã tổ chức nghiên cứu 02 đề tài cấp tỉnh: 01 đề tài đã nghiệm thu, 01 đề tài đang được triển khai nghiên cứu. Hàng năm nghiên cứu và triển khai 5 - 7 đề tài cấp khoa, cấp trường; trung bình mỗi năm 1 - 2 hội thảo khoa học hoặc tọa đàm trao đổi. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và báo cáo có giá trị ứng dụng. Ví dụ: Sáng kiến xây dựng đơn vị văn hóa, văn hóa công sở; vận dụng lý luận giải quyết một số vấn đề của Đảng nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc vào giảng dạy lý luận ở trường chính trị tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng và nhiều bài viết cho các báo, tạp chí, nội san thông tin cấp trường, cấp tỉnh, cấp trung ương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, làm khoa học đã và đang được hình thành nếp, chế độ làm việc của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học được kích hoạt tích cực, nhất là trong giảng viên. Bước đầu đã tích lũy được kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu; các sản phẩm nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao cho hoạt động quản lý, cải tiến phương pháp giảng dạy, cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học ở trường; một số đề tài luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên cao học, nghiên cứu sinh có giá trị trong tổng kết lý luận, thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng thể chế pháp luật, góp phần tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện: Công tác thông tin được chú trọng, bảo đảm thông tin cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Công tác thông tin được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú như phòng truyền thống, nội san trường, báo điện tử website, mạng internet, quảng bá hình ảnh, cổ động panô… Các thông tin thời sự, lý luận, đường lối, quan điểm, tin kinh tế, xã hội và các hoạt động của đất nước, của tỉnh, của trường được cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Các hoạt động này góp phần không nhỏ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và kết quả đào tạo, bồi dưỡng những năm qua, xây dựng hình ảnh nhà trường và nhận thức của cơ quan, đơn vị, sở, ngành về nhà trường, giúp người học tìm hiểu về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trường, mở rộng các mối quan hệ với đơn vị bạn ngoài trường, ngoài tỉnh. Góp phần làm công tác lưu trữ trưng bày và tổng hợp tư liệu lịch sử xây dựng phát triển nhà trường qua các thời kỳ.

Hoạt động tư liệu, thư viện: Nhà trường có ngân hàng tài liệu gồm thư viện với hàng nghìn các loại tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu học tập về các khoa học, chính trị, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, nhà nước - pháp luật, văn bản quản lý hành chính nhà nước và lịch sử văn hóa, khoa học tự nhiên. Một kho sách với trên 1.000 đầu sách, báo, tạp chí… Hàng năm, thư viện trường phối hợp đăng ký với Thư viện tỉnh làm công tác luân chuyển sách nhằm tăng thêm tên loại sách, làm phong phú thể loại cung cấp cho độc giả, bạn đọc. Hàng năm có hàng trăm đầu sách, tư liệu (giáo trình, tài liệu, văn kiện mới, sách mới…) được cập nhật và trang bị, ngân hàng tư liệu, thư viện, kho sách trường ngày một to lớn về quy mô, phong phú thể loại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu người học, giảng viên và công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có đủ các nguồn tư liệu tham khảo học tập.

4. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Với đặc thù là trường đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện cán bộ của Đảng. Do vậy, yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đặt ra một yêu cầu, tiêu chuẩn khác biệt, thậm chí cao hơn các đơn vị sự nghiệp thông thường. Vì vậy, BCH Đảng bộ, Ban giám hiệu luôn luôn xác định xây dựng, phát triển đội ngũ, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo; nâng cao chất lượng công tác, tích lũy kinh nghiệm là một trong những mặt công tác trọng yếu, quyết định đến hoạt động của nhà trường. Nếu lúc đầu thành lập (1997) trường chỉ có 11 đồng chí vừa “hành quân, tuyển quân” vừa “chiến đấu, xây dựng” thì đến nay đội ngũ đã cơ bản đầy đủ và từng bước lớn mạnh. Nếu khi mới lập trường trình độ, năng lực, khả năng mới đáp ứng ở trình độ đại học, giảng dạy là chính thì hiện nay đội ngũ nhà trường cơ bản là thạc sỹ, ngoài giảng dạy còn phát triển khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn, có khả năng đảm nhận giảng dạy các chương trình cao hơn, rộng hơn TCLLCT.

Đánh giá về chất lượng đội ngũ: Đội ngũ cán bộ và giảng viên nhà trường, chúng ta tự hào báo cáo rằng đội ngũ đã lớn mạnh, vững vàng, không ngừng phát triển. Hiện Ban giám hiệu 03 đồng chí đều có trình độ thạc sỹ trở lên, 02 đồng chí đang là nghiên cứu sinh; 13 đồng chí cán bộ lãnh đạo khoa, phòng trình độ thạc sỹ, trong đó 01 đồng chí đang là nghiên cứu sinh; 32 đồng chí giảng viên, trong đó 18 đồng chí là thạc sỹ, nghiên cứu sinh. Đội ngũ các thầy cô, cán bộ, nhân viên vững vàng về tư tưởng lập trường, yên tâm công tác phục vụ, đoàn kết gắn bó, tương trợ và giúp đỡ nhau, tất cả đều vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của Đảng; vì sự nghiệp phát triển của trường. Hăng say trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ và phục vụ tận tình, chu đáo. Môi trường giáo dục nhà trường đang không ngừng được cải thiện, thân thiện, ngăn nắp, kỷ luật, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

Tiếp tục phát triển nhà trường trở thành đơn vị văn hóa, trường chính trị chuẩn theo tiêu chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thì phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường giáo dục, đào tạo, huấn luyện cán bộ  là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do vậy, trong phương hướng phát triển xây dựng nhà trường, công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ đang được coi là công việc gốc. hàng năm, nhà trường cử hàng chục lượt cán bộ đi học tập nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, cao cấp lý luận chính trị. Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn; tăng cường các thủ pháp rèn luyện đội ngũ; tăng cường kỷ cương kỷ luật. Nhà trường đang triển khai xây dựng đề án trình tỉnh phê duyệt cử cán bộ, giảng viên đi thực tế có kỳ hạn ở cơ sở địa phương trong tỉnh để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, phương pháp công tác và kiến thức thực tiễn.

5. Xây dựng cơ sở vật chất, trang bị, từng bước hiện đại hóa các điều kiện học tập, giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng môi trường giáo dục chính trị, huấn luyện cán bộ thân thiện, kỷ cương, văn minh, đổi mới

5.1. Về cơ sở vật chất trang bị:

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam là một trong những đơn vị của tỉnh được Nhà nước quan tâm xây dựng, trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu từ những năm đầu khi thành lập trường.                   Nhà trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật khá quy mô, rộng rãi được xây dựng từ 1999 - 2003 gồm:

+ 01 nhà hành chính công vụ 3 tầng (nhà B), diện tích sử dụng trên 1.000m2 với các trang thiết bị bảo đảm cho khối cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc, bố trí nơi làm việc của Ban giám hiệu, các khoa, phòng chuyên môn trên 50 người.

+ 01 nhà giảng đường (nhà A) học tập, thực hành cho học viên; diện tích sử dụng trên 1.000m2; với 09 phòng học cùng các thiết bị bảo đảm cho giảng dạy, học tập, dung lượng trên 500 người học mỗi ngày.

+ 01 nhà hội trường lớn (nhà H) thiết kế theo kiến trúc hội trường phục vụ hội nghị, đại hội, khai giảng, khai mạc cho các hoạt động nhiều người, với dung lượng 300 - 350 người dự.

+ 01 nhà ký túc xá (nhà C) trên 1.200m2 sử dụng cùng các thiết bị phục vụ nghỉ ngơi lưu trú cho học viên, giảng viên, lượng từ 150 - 200 chỗ nghỉ (45 phòng).

+ Nhà ăn (nhà D) bảo đảm phục vụ ăn uống cho cán bộ, học viên, giảng viên với lượng trên 200 người.

Cùng khuôn viên môi trường góp phần xây dựng cảnh quan một cơ sở hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh trong 20 năm qua. Hiện nay, một số cơ sở trang bị được sửa chữa chỉnh trang, tuy nhiên còn một số cơ sở trang bị cũng đã xuống cấp nghiêm trọng đang cần được nâng cấp, cải tạo sửa chữa và đổi mới. Trước nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập, phục vụ hoạt động của trường và thực hiện xây dựng trường chính trị chuẩn theo mô hình trường đào tạo cán bộ của Đảng - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đang có nhu cầu tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo và trang bị các thiết bị phòng học, thiết bị phòng làm việc, thiết bị hội trường lớn và sửa chữa lớn các công trình nhà học, nhà làm việc, nhà ăn, nhà ký túc xá để đáp ứng đòi hỏi các hoạt động và tương thích ngang tầm với một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ở tỉnh.

5.2. Về xây dựng môi trường giáo dục lý luận chính trị - nơi đào tạo, huấn luyện cán bộ của Đảng:

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam luôn xác định vị trí, chức năng, vị thế, vai trò là một trường Đảng, trường đào tạo cán bộ, huấn luyện cán bộ của Đảng. Nhà trường luôn luôn xác định vị trí, chức năng quan trọng và vinh dự của mình như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. 20 năm qua, nhà trường vinh quang được giao làm một nhiệm vụ của “công việc gốc của Đảng”. Vì vậy, xây dựng một môi trường giáo dục, huấn luyện cán bộ: “Thân thiện, kỷ cương, văn minh, đổi mới” là một hành trang trong ý thức, hành động và việc làm của mỗi người cán bộ quản lý, mỗi giảng viên, nhân viên nhà trường. Trường Chính trị Hà Nam đã và đang thực sự là môi trường giáo dục căn bản, khuôn mẫu để mỗi cán bộ, đảng viên về trường học tập là có cơ hội được trang bị lý luận chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối làm việc khoa học, kỷ cương. Là nơi để bồi bổ tư duy, nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng làm việc. Nhà trường phấn đấu và quyết tâm xây dựng môi trường nhà trường: “Thân thiện, kỷ cương, văn minh, đổi mới” để thực sự mỗi cán bộ, đảng viên về trường học tập là thấy mình được làm một nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước giao. Thực sự trở thành người cán bộ nhân dân; về trường học, ngoài việc học tri thức, kiến thức thì mỗi học viên cảm nhận Trường Chính trị Hà Nam thực sự là cái nôi huấn luyện cán bộ mẫu mực của Đảng, học được kỹ năng công tác, học được kỷ luật làm việc… và đặc biệt là rèn được phẩm chất, tinh thần, thái độ người cộng sản, người công bộc của nhân dân và thấy được việc học tập là thường xuyên suốt đời, cần thiết. Sau khi ra trường họ thực sự trở thành một người cán bộ hoàn hảo, đủ tài năng, phẩm chất đạo đức để phục vụ đất nước, phụng sự sự nghiệp đổi mới của nhân dân.

Trong những năm qua, Trường Chính trị Hà Nam luôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, đóng góp xây dựng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Vụ các trường chính trị của Học viện; các sở, ngành, huyện, thành phố và đoàn thể các cấp; lãnh đạo và giảng viên các trường chính trị bạn trong toàn quốc, khối thi đua đồng bằng sông Hồng và đông đảo các thế hệ học viên nhà trường. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, đóng góp xây dựng, sự phối hợp, cộng tác, chia sẻ của quý vị đã xây dựng và phát triển nên Trường Chính trị Hà Nam chúng tôi hôm nay; các kết quả, thành tựu của nhà trường có được là công sức, sự cố gắng của tập thể các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường 20 năm qua cùng sự chia sẻ, giúp đỡ của quý vị. Thay mặt lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xin chân thành nói lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị, chân thành tri ân và trân trọng ghi tạc sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường qua các thời kỳ và hiện tại.

Là một đơn vị thành lập mới, lại làm nhiệm vụ ở lĩnh vực lý luận, khoa học chính trị; những yêu cầu đặt ra với nhiệm vụ là rất cao. Do vậy, đạt được đòi hỏi, sự tương thích với vị thế của một trường Đảng đòi hỏi nhà trường phải trải qua một quá trình phấn đấu nỗ lực và quyết tâm cao. Năm 2017, tròn 20 năm thành lập, 20 năm để xây dựng truyền thống với một ngành là rất non trẻ; 20 năm với một nghề làm thầy, nghiên cứu về lĩnh vực lý luận chính trị cũng chỉ mới chấm đến độ để tích lũy kinh nghiệm mà thôi. 20 năm, đang tuổi thanh xuân, đang kỳ sung sức, với những gì đã làm được nhà trường chúng tôi đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, các cấp đã dành cho chúng tôi 20 năm qua; nhà trường chúng tôi cần tiếp tục quyết tâm phấn đấu hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị quan trọng và vị thế của một trường đào tạo, huấn luyện cán bộ của Đảng ở tỉnh.

Năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, Nghị quyết 32 của Trung ương Đảng về giáo dục lý luận chính trị, tiếp tục thực hiện Quyết định 184 (2008) của Ban Bí thư Trung ương, Kết luận 57 (2013) và Kết luận 117 (2015) của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT-HC và công tác trường chính trị tỉnh, thành phố; Quyết định 134 (2011) của Tỉnh ủy Hà Nam về trường chính trị tỉnh… Đây là những thuận lợi cơ bản, động lực to lớn để nhà trường chúng ta triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của nhà trường. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam quyết tâm phấn đấu vươn lên, đưa sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của tỉnh đạt thành tựu và kết quả cao hơn nữa. Phương hướng hành động tiếp theo của chúng ta là: “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, phát triển toàn diện” và nhiệm vụ cụ thể là:

- Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, bền vững trong tập thể lãnh đạo và toàn trường.

- Củng cố, phát triển đội ngũ, không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác, năng lực, trình độ, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ.

- Tiếp tục tăng cường kích hoạt thường xuyên các hoạt động chuyên môn. Phát huy cao độ khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổng kết lý luận. Đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

- Không ngừng chăm lo, xây dựng phát triển các điều kiện, đảm bảo cho các hoạt động nhà trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, thông tin; đổi mới, hiện đại các công cụ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng môi trường chính trị văn hóa, mô hình trường chính trị chuẩn theo tiêu chuẩn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, xây dựng môi trường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của Đảng xứng tầm với vị thế là trường Đảng.

Với niềm tin mãnh liệt, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết, năng động và đổi mới, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam quyết tâm phấn đấu vươn lên, đưa sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của tỉnh đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, phát triển nhà trường lên tầm cao mới.