DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số:         /QĐ-TCT

V/v phối hợp tuyển sinh các lớp

Đại học và Cao học năm 2018

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nam, ngày         tháng     năm 2018

Kính gửi:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam liên kết và phối hợp quản lý liên kết đào tạo năm 2017 và năm 2018 các chương  trình sau:


A. Chương trình liên thông Đại học, Đại học văn bằng 2

I. Chuyên ngành:  Luật kinh tế, Quản lý nhà nước (Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Hà Nội):

1. Đối tượng dự thi liên thông Đại học:

Các cá nhân đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành.

2. Đối tượng dự thi Đại học văn bằng 2:

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành.

3. Thời gian học, hình thức và bằng tốt nghiệp

- Hình thức  học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần  hoặc các buổi tối trong tuần.

- Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học.

II. Đào tạo bằng Đại  học thứ nhất và văn bằng 2 Đại học các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quản lý hoạt động TT- VH; Chính sách công; Quản lý kinh tế... (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

1. Đối tượng dự thi  văn bằng  Đại học thứ nhất:

Theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng dự thi Đại học văn bằng 2:

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành.

B. Chương trình đào tạo Thạc sỹ

I. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng; Kế toán (Trường Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội).

II. Chuyên ngành: Quản lý công (Trường Đại học Đông Đô).

III. Chuyên ngành: Luật Kinh tế, Quản lý Kinh tế; Quản lý Khoa học và Công nghệ... (Đại học Hòa Bình, Đại học Quản lý và Hữu Nghị Hà Nội)

* Đối tượng dự thi

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành. (Văn bằng Đại học đúng  nhóm ngành đăng ký dự thi  không phải học bổ sung; nếu  bằng Đại học gần hoặc khác nhóm ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức).

3. Thời gian và địa điểm học

 Thời gian học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

4. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Tháng 9 năm 2018

 Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.855.304 – 0989.830.811-  0912.003.787 (đ/c Bình).

       Website: truongchinhtri.hanam.gov.vn

                             Trân trọng cảm ơn!

      Nơi nhận:

      - Như kính gửi;

      - Lưu VT, ĐT.

                 KT: HIỆU TRƯỞNG

                     Phó hiệu trưởng


                       Trần Văn Bản