DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                            Ths. Trần Văn Bản

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

 Trong hệ thống tổ chức, bộ máy và hoạt động của các cơ quan đảng ở cấp tỉnh, trường chính trị được coi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, vị trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường tương đương với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành của tỉnh. Hệ thống trường chính trị cấp tỉnh có vị trí quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà hệ thống trường chính trị cấp tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả là: “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng huyện, quận; trưởng, phó phòng của các ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên”[1]. Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trên.

Nói về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước đây, trong lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, V.I.Lênin đã từng chỉ rõ: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”[2]. Từ quan điểm của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Vấn đề cán bộ là một vấn đề trọng yếu, rất cần kíp”[3], vì vậy “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[4].

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò người đứng đầu tổ chức, coi cán bộ là gốc của mọi công việc. Người quan niệm, tướng là kẻ giúp nước. Tướng giỏi, đủ cả: trí, tín, nhân, dũng, liêm thì nước mạnh. Tướng xoàng thì nước hèn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cách mạng có đủ phẩm chất và năng lực, nhất là việc lực chọn, bố trí, đào tạo, sử dụng người lãnh đạo, quản lý đứng đầu các tổ chức, các lĩnh vực một cách đúng đắn, thích hợp, không phân biệt thành phần xuất thân, giàu nghèo, giới tính, đảng phái, dân tộc, miễn là người Việt Nam có lòng yêu nước, có phẩm chất, tài năng, vì dân vì nước.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong các văn kiện Đại hội của Đảng đều nhấn mạnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ  nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đều xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác cán bộ trong thời kỳ mới là: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của hệ thống chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Từ những quan điểm nêu trên, tôi xin tập trung bàn về phẩm chấtnăng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay.

Phải khẳng định rằng phẩm chất và năng lực là một trong số rất nhiều các tiêu chuẩn khác đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và của hệ thống trường chính trị nói riêng phải đạt tới. Phẩm chất và năng lực của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở trường chính trị là tổng hợp các yếu tố tạo nên giá trị, khả năng giúp cho họ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Mặc dù cho đến nay chưa có văn bản nào của Đảng, của cấp ủy địa phương quy định riêng về tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị. Bởi vậy, qua thực tiễn hoạt động, tôi xin khái quát tiêu chuẩn này trên một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trường Chính trị cấp tỉnh

 Người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống các trường chính trị cần có phẩm chất tốt về chính trị, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc; Tin tưởng, kiên trì chấp hành và sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, của cấp ủy, chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tâm huyết, tư duy khoa học và ý chí sáng tạo; đam mê, nhiệt huyết với công việc; sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; Điềm đạm, chín chắn, sâu sắc trong giải quyết công việc; Có ý thức trách nhiệm chính trị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tâm và gương mẫu; biết lắng nghe đồng nghiệp,cấp dưới để khai thác những điều mình chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ; biết phát hiện cái mới và nuôi dưỡng những ý tưởng hay để vận dụng vào công việc; phải thật sự cầu thị vì là người lãnh đạo, quản lý nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, không vụ lợi, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư, phấn đấu vì sự ổn định và phát triển của nhà trường.

Thứ hai,về năng lực thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống trường chính trị

Về năng lực, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở trường chính trị về cơ bản phải được đào tạo bài bản, có hệ thống kiến thức sâu rộng; có trình độ cao về chuyên môn (Thạc sĩ,Tiến sĩ); trình độ cao về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Cao cấp, cử nhân LLCT); có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước, có năng lực làm việc chuyên môn, trình độ kỹ thuật nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, hoạt động công vụ; có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy thực tế và chiến lược, khả năng đối sách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; có năng lực dự báo, tiên lượng được những vấn đề nảy sinh để có hướng giải quyết, xử lý hiệu quả; có khả năng thuyết phục và truyền cảm hứng cho cán bộ cấp dưới; biết tập hợp lực lượng và tạo ra những đột phá; biết lựa chọn những việc nào nên làm và những việc nào không nên làm; không sa đà vào những việc mang tính sự vụ, vụn vặt, bỏ bễ việc chính; phải biết dùng người vì đây là tố chất quan trọng nhất không chỉ đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống trường chính trị mà còn đối với tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung.

Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng đường lối, chính sách ở địa phương; có năng lực ra quyết định, thuyết phục, tổ chức, đoàn kết, quy tụ lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện; có phương pháp sư phạm và tư duy nghiên cứu khoa học để vừa lãnh đạo đồng thời cũng vừa phải trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện. Có kiến thức ngoại ngữ, công nghệ thông tin cần thiết cho nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị.

Trên đây là một số ý kiến trao đổi cùng đồng chí, đồng nghiệp để tới đây chúng ta triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức và hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh đảm bảo tinh gọn,chất lượng và hiệu quả.[1] Quyết định  số 88-QĐ/TW,ngày 5/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[2] V.I.Lênin: Toàn tập, t.4, Nxb.Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tr.473.

[3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.274, 269

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.274, 269