DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                                                           Giảng viên Lê Thị Thanh
Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; là diễn đàn phát huy dân chủ, trí tuệ của mỗi đảng viên trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là tấm gương phản chiếu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân thông qua mỗi đảng viên. 
Sinh hoạt chi bộ ở chi bộ khoa Xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Hà Nam là hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên trong chi bộ để thảo luận,  quyết định những nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ Đảng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và Đảng bộ nhà trường. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động được quy định trong Điều lệ Đảng, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, rèn luyện và nâng cao chất lượng đảng viên.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc sinh hoạt Đảng ở chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ này; Qua mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ luôn quán triệt và thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên như: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK, ngày 27/8/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đã có những điểm mới trong phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ; các nội dung sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Cùng với việc đi sâu thực hiện các chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 khóa XI và XII về xây dựng Đảng là việc tập trung vào nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của khoa.
Đồng chí bí thư Chi bộ trong quá trình sinh hoạt luôn lắng nghe ý kiến đóng góp để có những quyết định chỉ đạo, phân công công nhiệm vụ cho đảng viên hợp lý. Chuẩn bị kỹ những nội dung, các bước sinh hoạt theo quy định nhưng không dàn trải, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, căn cứ vào chỉ đạo của đảng ủy nhà trường và tình hình thực tế của chi bộ để chuẩn bị tốt các nội dung: Thông tin thời sự trong nước và thế giới; Thông tin thời sự trong tỉnh; Chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy, Ban giám hiệu; Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới. Biết phát huy dân chủ, khơi gợi ý kiến của đảng viên, đặc biệt đối với đảng viên trẻ, có thể đưa nội dung cần phát biểu để đảng viên trẻ chuẩn bị, rèn luyện cách nói nhằm nâng cao bản lĩnh của người đảng viên.  
Đối với các đảng viên trong Chi bộ: Nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên; nhiệt huyết, gắn bó với chi bộ; trách nhiệm đối với việc xây dựng chi bộ, xây dựng tình đồng chí. Thảo luận đóng góp nhiệm vụ chung của chi bộ, bản thân mỗi đảng viên trung thực tự phê bình, giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt trách nhiệm cá nhân, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Từ những kết quả cụ thể nêu trên, chi bộ khoa Xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ nhà trường đánh giá là chi bộ mạnh, có nhiều thành tích nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Về công tác xây dựng Đảng, hiện nay chi bộ khoa có 4/4 giảng viên là đảng viên chính thức, mỗi đảng viên trong chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể chi bộ luôn được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt liên tục từ năm 2014, 2015, 2016, 2017, chi bộ được Đảng bộ nhà trường công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, giảng viên  thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng trong từng bài giảng. Khoa xây dựng Đảng luôn đứng đầu nhà trường về vượt mức kế hoạch giảng dạy cũng như xếp loại hồ sơ, giáo án. Thường xuyên có giảng viên trong khoa đi thi giảng viên giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đều đạt giải giảng viên giỏi và đặc biệt năm 2017 chi bộ khoa có đồng chí Thạch Thị Thu đi thi và đạt giải xuất sắc.Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tập thể chi bộ khoa luôn dẫn đầu về hoàn thành sớm và vượt định mức kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế.
Về lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác, chi bộ khoa Xây dựng Đảng luôn là tập thể gương mẫu đi đầu của Đảng bộ nhà trường. Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ học tập nghiêm túc các chuyên đề, chỉ thị, Nghị quyết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời có bản đăng ký “làm theo” Bác bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Hàng tháng, hàng quý chi bộ kiểm điểm kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký của từng đảng viên để đánh giá, nhắc nhở kịp thời. Do vậy, các đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác trong học tập và làm theo Bác. Thực tế những năm gần đây: năm 2009; 2010; 2012; 2013 tập thể cán bộ và cá nhân đồng chí bí thư Chi bộ khoa đã được BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ khoa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Do việc học tập nâng cao trình độ hay những đợt tập huấn chuyên môn dài ngày nên đôi lúc có đảng viên vắng mặt trong buổi sinh hoạt chi bộ; việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của đồng chí bí thư chi bộ có lúc còn sơ sài. Nội dung sinh hoạt còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn, chưa đi sâu nắm bắt, kiểm điểm diễn biến tư tưởng của đảng viên. Trong thảo luận, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ còn ngại phát biểu đóng góp ý kiến nên chưa phát huy được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; việc ghi chép văn bản, Nghị quyết có lúc còn chưa cẩn thận, chưa phản ánh rõ nội dung cuộc họp. Những mặt hạn chế đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khoa Xây dựng Đảng trong thời gian tới cần tập trung ở một số giải pháp sau:
Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên trong chi bộ, nhất là đồng chí bí thư chi bộ. Theo đó, cần phải xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ, kế hoạch cụ thể. Bí thư chi bộ chuẩn bị chu đáo và thống nhất trước về nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt phải bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đồng thời, nội dung sinh hoạt cần được thông báo cho đảng viên trước khi họp ít nhất một ngày để đảng viên sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ phải phát huy được trí tuệ của tập thể.
Thứ hai: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Chủ tọa điều hành cuộc họp cần có tác phong cởi mở, dân chủ, mềm dẻo, linh hoạt trong dẫn dắt vấn đề, cần định hướng nội dung thảo luận; kiên trì , bình tĩnh lắng nghe ý kiến của đảng viên, kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng, tổng hợp và kết luận ngắn gọn, đúng nội dung hội nghị đã thảo luận. Sau cuộc họp cần phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho từng đảng viên và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.
Thứ ba: Đẩy mạnh thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và kết quả cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCHTW về xây dựng, chính đốn Đảng, trong hoạt động và sinh hoạt của chi bộ. Soi rọi 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết TW4 khóa XII. Chú trọng đến việc nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của đảng viên, từ đó có biện pháp làm công tác tư tưởng, phê bình, kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời, chính xác.
Thứ tư: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giúp chi bộ có sự điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh, khúc mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ của chi bộ khoa.
Trên đây là một số giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ của khoa Xây dựng Đảng. Thiết nghĩ, với bề dày truyền thống của chi bộ khoa, kết hợp với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng và Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Hà Nam./.