DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                                                             Th.s Trần Văn Quảng

                                  

Chuyên môn hóa là phân công lao động, phân công đảm trách nhiệm vụ, công tác thành từng phần, từng công đoạn một cách khoa học, hợp lý phù hợp với chuyên môn được đào tạo hoặc kỹ năng, sở trường của người lao động để đạt năng suất, hiệu quả cao trong lao động, công tác của từng cá nhân cũng như của tập thể.

Chuyên môn hóa trong giảng dạy là việc phân công giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên theo chuyên môn được đào tạo cơ bản nhằm phát huy khả năng chuyên môn, kỹ năng, sở trường của họ từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy của từng giảng viên cũng như nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của tập thể nhà trường.

Ở các trường chính trị tỉnh, trong giảng dạy, chuyên môn hoá có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Việc hình thành các khoa chuyên môn, tổ bộ môn và phân công cho từng giảng viên đảm trách một sổ bài giảng, một số chuyên đề nhất định sẽ giúp giảng viên có điều kiện tập trung đầu tư cho một số nội dung, kiến thức và rèn luyện kỹ năng giảng dạy chuyên sâu. Từ việc sưu tầm tài liệu, xử lý tài liệu chuẩn bị soạn bài và soạn bài cho đến rèn luyện các kỹ năng lên lớp của giảng viên đều được đầu tư chiều sâu. Thực hiện chuyên môn hoá trong giảng dạy ở trường chính trị tỉnh, giảng viên sẽ có điều kiện chuẩn bị toàn diện, đầy đủ cho bài giảng, như vậy chắc chắn chất lượng bài giảng của từng giảng viên sẽ được nâng cao góp phân nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chung của nhà trường.

Để thực hiện chuyên môn hoá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Chính trị tỉnh Hà Nam, theo tôi cần quan tâm thực hiện tốt mấy nội dung sau:

Thứ nhất: quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên

Đế có thể xây dựng, phát triển được đội ngũ giảng viên, trên cơ sở đội ngũ giảng viên hiện có, trường chính trị tỉnh cần xây dựng bộ năng lực tối thiểu, cần thiết cho đội ngũ giảng viên và cho từng giảng viên ở các khoa chuyên môn. Trên cơ sở bộ năng lực này, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ của mình bằng cách kết hợp các loại hình đào tạo và các biện pháp cần thiết để phát triển đội ngũ của mình như: Đào tạo nâng cao (tiến sỹ, thạc sỹ); Đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên, liên tục cập nhật kiến thức cho giảng viên của từng khoa; đẩy mạnh việc tự học tập và bồi dưỡng để không ngừng nâng cao năng lực sư phạm của giảng viên; Tạo ra môi trường để giảng viên có thế phát huy năng lực của bản thân...v.v

Để xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường chỉnh trị tỉnh cần đầu tư xây dựng hài hoà các yếu tố năng lực của giảng viên: năng lực chuyên môn; năng lực nghiên cứu; năng lực giảng dạy. Trong đó cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao năng lực giảng dạy chuyên sâu trên cơ sở liên tục nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu của giảng viên.

Thứ hai: Xây dựng các khoa chuyên môn, tổ chức các tổ bộ môn trong từng khoa và thực hiện phân công giảng dạy cho mỗi giảng viên theo một số bài giảng, chuyên đề chuyên sâu.

Trên cơ sở đội ngũ giáo viên ở các chuyên ngành khác nhau từng bước được xây dựng, phát triển, các khoa chuyên môn trong trường chính trị tỉnh cần được tổ chức theo Quy định 09 QĐi/TW Ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban bí thư trung ương. Trong mỗi khoa chuyên môn cần hình thành các tổ bộ môn, phân công giảng dạy theo hướng chuyên môn hoá, mỗi giảng viên đều được giao chuẩn bị, soạn bài và lên lớp một sổ bài giảng, một số chuyên đề phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo căn bản nhất, phù hợp với năng lực, sở trường của họ. Việc tổ chức các khoa chuyên môn, các tổ bộ môn với chức năng, nhiệm vụ phù hợp sẽ đảm bảo cho công tác phân công giảng dạy khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng và rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho một số bài, một số chuyên đề nhất định đồng thời tạo môi trường để giảng viên trao đổi, phối hợp, hỗ trợ nhau, rút kinh nghiệm...tránh được sự trùng lặp, chồng chéo, ôm đồm, hời hợt, không có chiều sâu, thậm chí là sai kiến thức trong giảng dạy.

Để phân công giảng dạy chuyên môn hoá cho giảng viên cần xác định: Những đặc điểm chuyên môn mà giảng viên phụ trách; sở trường và khả năng của cá nhân các giảng viên.

Thậm chí, để thực hiện chuyên môn hoá trong giảng dạy, trong một số chuyên đề, một số bài giảng có yêu cầu truyền thụ kiến thức đa dạng, phong phú không nhất thiết phải phân công cho một giảng viên lên lớp cả buổi mà có thể chia nhỏ số tiết cho 2-3 giảng viên đảm trách trong một buổi giảng. Làm như vậy, sẽ tránh được sự nhàm chán cho học viên, tránh được sự mệt mỏi cho giảng viên và đảm bảo cho giảng viên có đầy đủ điều kiện về sức khoẻ, sự hào hứng và sự chuyên sâu khi lên lớp.

Để thực hiện chuyên môn hoá giảng dạy trong trường chính trị tỉnh, cần có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; việc triển khai mở lớp; thực hiện chuyên môn hoá và áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của nhà trường.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, Phòng quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học phối hợp với các khoa chuyên môn để xây dựng lịch giảng và phân công giảng dạy cho đội ngũ giảng viên phù hợp với chuyên môn được đào tạo và năng lực, sở trường của họ. Căn cứ trình độ chuyên môn, năng lực, các yếu tố, đặc điểm cá nhân từng giảng viên trong khoa, Trưởng khoa và Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ phân công giảng dạy cho giảng viên này với một số bài, một số chuyên đề để họ phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo, đầu tư nghiên cứu tập trung, sưu tầm tài liệu, giáo trình, kiến thức toàn diện và đầy đủ về mảng kiến thức được giao, từ đó có điều kiện chuẩn bị, soạn bài lên lớp toàn diện, đầy đủ, phong phú và có điều kiện thuận lợi từng bước hoàn thiện các kỹ năng giảng dạy.

Để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác, Trưởng các khoa chuyên môn phải chủ động, sớm xây dựng kế hoạch, phân công giảng dạy cho từng giảng viên trong cả năm học và căn cứ vào đó phân công giảng dạy cho giảng viên ở từng lớp cho hợp lý, để các giảng viên chủ động chuẩn bị bài giảng và lên lớp.

Thời gian vừa qua, việc phân công giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam cơ bản bám sát chuyên môn được đào tạo và năng lực sở trường của từng giảng viên.

Nhờ vậy, chất lượng bài giảng của giảng viên các khoa từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong tỉnh của nhà trường.

Tuy nhiên, trong một số nội dung chuyên môn, nhà trường vẫn chưa thực hiện việc chuyên môn hoá phù hợp. Việc phân công giảng dạy cho giảng viên ở một số lớp vẫn chưa bám sát chuyên môn được đào tạo. Điều đó, ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chung của nhà trường.

Trong thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chuyên môn hoá trong giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, để góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giai đoạn mới.