DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                  Trần Thị Hường

P. Trưởng phòng NCKH - TT - TL

 

Việc đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là những chức năng, nhiệm vụ quan trọng được xác định ở các trường chính trị. Trong những năm  qua, Trường Chính trị  tỉnh Hà Nam luôn gắn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.  

Theo thống kê, hàng năm nhà trường đều triển khai đề tài cấp khoa, phòng và đề tài cấp trường. Tất cả các đề tài đều được nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Các đề tài được triển khai nghiên cứu và quản lý theo quy định chung của nhà nước và quy chế nội bộ của trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu. Có thể nói, đẩy mạnh việc nghiên cứu đề tài, hội thảo khoa học của nhà trường trong thời gian qua có tác dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Bên cạnh việc nghiên cứu đề tài khoa học, hàng năm mỗi giảng viên theo quy chế của nhà trường đều thực hiện nhiệm vụ đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Kết quả nghiên cứu thực tế được báo cáo bằng văn bản, nộp về phòng NCKH tổng hợp, quản lý được Hội đồng khoa học trường thông qua. Qua hoạt động này, kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên không ngừng được bổ sung, góp phần làm sinh động, phong phú thêm cho các bài giảng, từng bước thực hiện được yêu cầu “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy”. Có thể nói thông qua hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học, đi thực tế cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng trưởng thành về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm, vốn sống, kinh nghiệm thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  của nhà trường. Từ năm 2010 đến nay, nhà trường cũng đã tổ chức được nhiều cuộc hội thảo khoa học quan trọng, góp phần làm rõ thêm nhiều vấn đề từ đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. Thông qua các cuộc hội thảo, cán bộ, giảng viên nhà trường tích lũy thêm nhiều tri thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ công tác giảng dạy. Mặc dù còn nhỏ bé song những kết quả đạt được cũng đã thể hiện một bước phát triển nhất định của nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Theo tôi, để đạt được những kết quả đó là do những nguyên nhân cơ bản sau đây:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều tiến hành, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế Nghiên cứu khoa học tạo ra cơ sở pháp lý và từng bước chuẩn hóa, quy trình hóa hoạt động nghiên cứu khoa học.

 - Lực lượng cán bộ, giảng viên ngày càng trưởng thành, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, trình độ và phương pháp nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng lên. Hàng năm, phòng NCKH - TT- TL chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học bài bản, chi tiết; ban hành các văn bản cần thiết để các đơn vị thực hiện.

- Kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm được bổ sung, tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu tích cực có hiệu quả cao.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn  trong nhà trường vẫn còn những hạn chế sau:

 - Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn vẫn chưa ngang tầm với vị thế, tiềm năng, yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu với trên 23 thạc sỹ của nhiều chuyên ngành nhưng các đề tài nghiên cứu chủ yếu vẫn là cấp trường, cấp khoa với quy mô nghiên cứu còn nhỏ.

 - Việc lựa chọn một số đề tài nghiên cứu chưa hợp lý, chưa mang tính thiết thực và gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.

 - Thời gian dành cho nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn còn ít so với thời gian giảng dạy, đứng lớp. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học còn mang tính dàn trải, cào bằng dẫn đến hiệu quả thấp.

 - Việc tổ chức nghiệm thu vẫn còn biểu hiện nể nang, chiếu lệ, làm ảnh hưởng đến tính công bằng và động lực trong nghiên cứu khoa học.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế thiếu sót, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn  trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

 - Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ và các ban ngành có liên quan, nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quy định, cơ chế phù hợp (đặc biệt là cơ chế tài chính) cho công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn  trong nhà trường. Phấn đấu đưa nhà trường trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và được đầu tư kinh phí nghiên cứu khoa học thường xuyên.

 - Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng nhất là của Đảng bộ tỉnh nhà để triển khai các đề tài nghiên cứu đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài về cải tiến, đổi mới phương pháp và nội dung sát hợp với chương trình đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách đãi ngộ hợp lí để động viên cán bộ, viên chức nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức Hội thảo về nghiên cứu khoa học nhằm rút kinh nghiệm để hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian tới thiết thực và hiệu quả hơn.