DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

UBND TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số:         /QĐ-TCT

V/v phối hợp tuyển sinh các lớp

Đại học và Cao học năm 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                               Hà Nam, ngày         tháng     năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm 2019, trường Chính trị tỉnh Hà Nam liên kết và phối hợp quản lý liên kết đào tạo  các chương  trình sau:

A. Chương trình liên thông Đại học, Đại học văn bằng 2

I. Chuyên ngành:  Luật kinh tế,  Quản lý nhà nước, Tài chính- Ngân hàng (Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị Hà Nội, Học viện Ngân hàng):

1. Đối tượng dự thi liên thông Đại học:

Các cá nhân đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành.

2. Đối tượng dự thi Đại học văn bằng 2:

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành.

3. Thời gian học, hình thức và bằng tốt nghiệp

- Hình thức  học: Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần  hoặc các buổi tối trong tuần.

- Cấp bằng tốt nghiệp: Đại học chính quy hoặc vừa làm vừa học.

II. Đào tạo bằng Đại  học thứ nhất và văn bằng 2 Đại học các chuyên ngành: Chính sách công; Quản lý kinh tế,... (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

1. Đối tượng dự thi  văn bằng  Đại học thứ nhất:

Theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng dự thi Đại học văn bằng 2:

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành.

B. Chương trình đào tạo Thạc sỹ

I. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng; Kế toán (Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội).

II. Chuyên ngành: Báo chí: Quản lý báo chí truyền thông; Quản lý xã hội; Xã hội học... (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

III. Chuyên ngành: Quản lý công (Trường Đại học Đông Đô).

IV. Chuyên ngành: Luật Kinh tế (Đại học Hòa Bình Hà Nội)

* Đối tượng dự thi

Các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học các ngành. (Văn bằng Đại học đúng  nhóm ngành đăng ký dự thi  không phải học bổ sung; nếu  bằng Đại học gần hoặc khác nhóm ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức).

3. Thời gian và địa điểm học

 Thời gian học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

4. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Tháng 9 năm 2019.

 Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.855.304 – 0989.830.811-  0912.003.787 (đ/c Bình).

       Website: truongchinhtri.hanam.gov.vn