DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

  Ths. Phan Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa Dân vận

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam không chỉ là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, mà Người còn đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm, chăm lo xây dựng và không ngừng chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn. Người chỉ rõ:

+ Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được.

+ Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết nhà máy khác, cán bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết, người ta thường nói đoàn kết là sức mạnh vô địch, ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết.

+ Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho công nhân rõ tình hình trong nước và nước ngoài. Phải đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Chống thói kèn cựa, suy bì, luôn luôn cố gắng tiến bộ làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.

+ Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân, lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu, phải dân chủ bàn bạc anh em công nhân.

Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức công đoàn, trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Chính trị, công đoàn Trường Chính trị Hà Nam không ngừng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, công đoàn Trường Chính trị có 58 công đoàn viên (trong đó: 02 đoàn viên đang nghiên cứu sinh, 29 đoàn viên có trình độ thạc sĩ, 15 đoàn viên cao đẳng, đại học) Công đoàn Trường Chính trị luôn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của Công đoàn Việt Nam và nghị quyết công đoàn các cấp. Hằng năm, công đoàn phối hợp cùng với nhà trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn luôn quan tâm tổ chức thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; luôn chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống cho các công đoàn viên trong toàn trường; phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua. Hoạt động văn nghệ, thể thao giữa các tổ công đoàn, giữa các công đoàn cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút được nhiều đoàn viên công đoàn tham gia với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và đạt nhiều kết quả cao. Với những nỗ lực trong các hoạt động trên, nhiều năm liền Công đoàn Trường Chính trị được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen. Năm 2017, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2018 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ.

Tuy nhiên, các phong trào thi đua mặc dù được phát động thường xuyên, liên tục nhưng vẫn chưa thu hút được toàn thể công đoàn viên tham gia. Có phong trào còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Chất lượng các phong trào nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu trước đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ đã và đang đặt ra cho nhà trường. Một số công đoàn viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm với các phong trào thi đua, tham gia hời hợt, đại khái, thực hiện chưa nghiêm qui định, qui chế của nhà trường. Vẫn còn công đoàn viên chưa tự giác rèn luyện, tu dưỡng làm ảnh hưởng đến phong trào chung của nhà trường.

Nhằm khắc phục những tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động đoàn viên công đoàn tích cực học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết Công đoàn các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, phẩm chất và ý thức trách nhiệm của mỗi công đoàn viên.

Thứ hai, đối với Ban Chấp hành công đoàn cần có phương pháp hoạt động thích hợp. Phối hợp cùng với nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tốt hội nghị CBCCVC và người lao động; phối hợp với nhà trường để cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho công đoàn viên; chủ động xây dựng và phát động có hiệu quả các phong trào thi đua.  Với mỗi cán bộ công đoàn cần tiên phong, gương mẫu trong các phong trào nhằm quy tụ được các công đoàn viên cùng tham gia như lời Hồ Chí Minh từng dạy: “Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ cán bộ công đoàn phải đoàn kết, nhất trí. Cán bộ công đoàn phải là nòng cốt trong hệ thống công đoàn, phải làm gương cho công nhân noi theo”.

Thứ ba, để thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào, công đoàn cần lựa chọn hình thức sinh hoạt phong phú, nội dung hoạt động phù hợp với khả năng, trình độ của các công đoàn viên. Ví như, ngoài các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, có thể tổ chức các phong trào khác như: phong trào “thi đua giờ giảng chất lượng cao” đối với khối giảng viên; phong trào “làm việc tốt, phục vụ tốt” đối với khối hành chính. Lựa chọn các phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng đoàn viên sẽ thu hút được nhiều đoàn viên tham gia. Từ đó, chất lượng hoạt động của các phong trào ngày càng được nâng cao, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thứ tư, Ban Chấp hành công đoàn cần xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và cụ thể cho từng hoạt động. Cần phân công công việc cho từng công đoàn viên song cần chú trọng tập hợp những công đoàn viên nhiệt tình có khả năng làm nòng cốt tham gia các hoạt động. Một đội ngũ cán bộ công đoàn có nhiệt huyết cao, có năng lực tốt chắc chắn sẽ giúp cho hoạt động công đoàn tốt hơn.

Thứ năm, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, viên chức có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn. Đồng thời, thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư, tình cảm của các công đoàn viên, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động chuyên môn, trong thực hiện chế độ chính sách cũng như trong cuộc sống.

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Công đoàn đến nay vẫn là những tài sản vô giá cả về lý luận và thực tiễn cho Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Hà Nam nói riêng. Do đó, mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.