DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                      Ths. Thạch Thị Thu

                                                                          Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay dù khác nhau về vị trí địa lý, cơ sở vật chất và nguồn lực con người nhưng đều có chung chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Hiện nay, thực hiện Quy định số 09 - QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Do đó, các trường chỉ còn 03 khoa, 02 phòng (giảm 01 khoa và 01 phòng so với quy định 184-QĐ/TW). Mỗi khoa, phòng có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng muốn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng có vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Vì họ là những người trực tiếp lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm chính về các công việc của đơn vị mình theo sự phân công của nhà trường. Trình độ, năng lực, phẩm chất của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả công việc của khoa, phòng và của toàn trường. Đặc biệt, khi nói tới Trường Chính trị thì chúng ta đều thấy nhiệm vụ chuyên môn là quan trọng nhất, nhiệm vụ đó chủ yếu do các khoa đảm nhiệm nên việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là rất cần thiết đối với các Trường Chính trị hiện nay.

Theo tôi, khoa chuyên môn có đặc thù là giảng dạy, nghiên cứu và thường xuyên tiếp xúc với học viên nên yêu cầu đối với lãnh đạo khoa phải cao hơn lãnh đạo phòng mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế, trong xây dựng vị trí việc làm của các Trường Chính trị tỉnh hiện nay đều thể hiện rõ điều đó nhưng vấn đề là phải cụ thể hơn nữa việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo khoa theo những tiêu chí, tiêu chuẩn như thế nào để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Với sự hiểu biết của cá nhân, tôi xin phép được đề cập đến 6 tiêu chí cần phải có đối với xây dựng đội ngũ lãnh đạo khoa của các Trường Chính trị hiện nay như sau:

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo khoa phải đảm bảo đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý. Đủ về số lượng tức là khi Ban Bí thư ban hành quy định về số lượng lãnh đạo cụ thể của từng khoa thì các Trường cần phải sắp xếp, kiện toàn cho đủ số lượng quy định thì lãnh đạo mới thuận lợi. Còn cơ cấu hợp lý là nếu có thể nên có cả nam và nữ, bởi mỗi giới có ưu thế và hạn chế nhất định; đồng thời, cơ cấu hợp lý còn đòi hỏi phải có cán bộ ở các độ tuổi khác nhau để có thể kế thừa, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa phải có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết là trình độ chuyên môn, phải học chính quy và có trình độ từ thạc sỹ trở lên, có chuyên ngành phù hợp để giảng dạy các môn của khoa. Có trình độ chuyên môn tốt mới quản lý tốt hoạt động chuyên môn của khoa. Bên cạnh trình độ chuyên môn tốt, lãnh đạo khoa cần có trình độ lý luận chính trị là cao cấp hoặc cử nhân thì mới vững vàng giảng dạy lý luận chính trị được. Không những thế lãnh đạo khoa cần phải được học qua các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính để nâng cao trình độ quản lý và hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy. Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với công cuộc hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay cũng đòi hỏi lãnh đạo khoa phải thành thạo về công nghệ thông tin để tìm kiếm thông tin dễ dàng và ứng dụng vào nâng cao chất lượng giảng dạy; bên cạnh đó, nếu cán bộ lãnh đạo quản lý cấp khoa có trình độ ngoại ngữ tốt sẽ là điều kiện thuận lợi để các Trường Chính trị giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thứ ba, đội ngũ lãnh đạo khoa phải có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống tốt. Với vai trò vừa là người giảng dạy lý luận chính trị, vừa quản lý chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của khoa thì lãnh đạo khoa phải là những người có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì mới có thể giảng dạy lý luận chính trị tốt. Đồng thời, người lãnh đạo khoa phải luôn rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo thật mẫu mực, chuẩn chỉ từ lời nói đến hành động; phải luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Có như vậy, đội ngũ lãnh đạo khoa mới thực sự làm gương cho cấp dưới và giữ gìn được uy tín của bản thân trước học viên.

Thứ tư, đội ngũ lãnh đạo khoa phải có năng lực công tác tốt. Năng lực công tác của lãnh đạo khoa thể hiện ở khả năng giảng dạy, nghiên cứu, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết nhân viên và khả năng tham gia các hoạt động phong trào.

Trước hết, về giảng dạy, lãnh đạo khoa phải được hội đồng chuyên môn và học viên đánh giá chất lượng giảng dạy ở mức khá, giỏi và xuất sắc, phải đạt danh hiệu giảng viên giảng dạy giỏi từ cấp trường trở lên.

Về nghiên cứu, lãnh đạo khoa phải có khả năng nghiên cứu tốt, biết nghiên cứu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và viết các bài viết khoa học có chất lượng, được đánh giá cao và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả.

Về khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết nhân viên cũng rất cần thiết đối với lãnh đạo khoa, bởi công việc của tập thể sẽ không thể chạy tốt nếu nội bộ không đoàn kết, nhân viên không ủng hộ. Muốn vậy, người lãnh đạo khoa phải thật sự có tâm, có tầm, phải dân chủ, công bằng, khách quan trong lãnh đạo, quản lý.

Về khả năng tham gia các hoạt động phong trào: lãnh đạo một khoa chuyên môn không đơn thuần chỉ lãnh đạo nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy nên lãnh đạo khoa cũng phải tiên phong trong các hoạt động phong trào và tích cực động viên nhân viên tham gia các hoạt động phong trào để đóng góp cho hoạt động thi đua của nhà trường.

Thứ năm, lãnh đạo quản lý các khoa phải có các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết như: kỹ năng lập kế hoạch để xây dựng kế hoạch của khoa, của bản thân hiệu quả; kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề đúng đắn, đúng thời điểm, nhanh gọn, chất lượng cao; kỹ năng phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của cấp dưới và rèn luyện cấp dưới trưởng thành hơn; kỹ năng làm việc nhóm để cùng nhau hợp tác, giải quyết tốt các công việc của tập thể; kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp để nâng cao chất lượng các cuộc họp, phát huy được trí tuệ của tập thể; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng lắng nghe với cấp dưới và với học viên để tạo được mối quan hệ tốt với họ; kỹ năng tạo động lực cho cấp dưới và học viên để họ say mê trong công tác, học tập; kỹ năng phân tích, đánh giá công việc, đánh giá cán bộ, kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới...Tóm lại, có rất nhiều kỹ năng mà cán bộ lãnh đạo khoa cần phải học tập, rèn luyện tốt mới có thể lãnh đạo tập thể khoa thành công.

Thứ sáu, theo tôi, một yếu tố rất quan trọng đối với lãnh đạo khoa là phải có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bởi giảng dạy lý luận chính trị là một công việc hết sức khó khăn và vất vả, đòi hỏi phải động não nhiều, nói nhiều và đứng lớp nhiều, các lớp thường đặt ở huyện nên không có sức khỏe thì không thể nghiên cứu, giảng dạy tốt được, nhất là ở những thời điểm lịch giảng của các lớp đến dồn dập. Hơn nữa, lãnh đạo khoa thường phải đi công tác, hướng dẫn các đoàn học viên đi nghiên cứu thực tế để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nên cũng cần phải có sức khỏe mới có thể đảm đương được.

Tóm lại, đội ngũ lãnh đạo khoa có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo khoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới theo các tiêu chí đã nêu trên.