DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

CÔNG TÁC  VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ DÂN VẬN KHÉO” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở HÀ NAM HIỆN NAY

                                                                      Nguyễn Hữu Hùng

Viên chức phòng QLĐT-NCKH

Trong bài “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

Quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng. Người cho rằng: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo... của chúng ta đều phải lấy câu này làm khuôn phép: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Bất cứ việc to, việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó mà định ra cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được quần chúng”.

Vì sao Bác căn dặn như thế? Vì trong nhân dân có nhiều giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo khác nhau; có nghề nghiệp, trình độ, năng lực không giống nhau nên có yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích khác nhau. Trong nhân dân lại có bộ phận tiên tiến, bộ phận trung bình, bộ phận chậm tiến. Mặt khác, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng các tầng lớp nhân dân lại không đồng đều về trình độ nhận thức, hoàn cảnh xuất thân. Do đó, người làm dân vận phải hiểu rõ thực tế này để có cách làm thật phù hợp.

Cán bộ “dân vận khéo”, theo Hồ Chí Minh, đó phải là những người có kỹ năng nghiệp vụ. Kỹ năng ấy bao gồm: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Nghĩa là phải vận dụng “ngũ quan”, hiểu rõ thực tế, nói phải đi đôi với làm. Phải có óc nghiên cứu để nắm vững bản chất của con người, của sự việc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhắc nhở: “Dân vận khéo” là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ. Bởi theo Người: “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến” và “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”.

“Dân vận khéo” theo Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bao hàm cả việc thành thạo quy trình dân vận. Đó là phải có phương pháp tuyên truyền, giải thích cho dân hiểu; phải dân chủ bàn bạc với dân để đặt kế hoạch rồi tổ chức cho toàn dân thi hành; phải kiểm tra, theo dõi, động viên, khuyến khích nhân dân; khi xong phải kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng kịp thời. Nhất là công tác kiểm tra để biến các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận được thi hành đến đâu, ưu khuyết điểm, hạn chế gì để từ đó có hướng giải quyết nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn.

Việc quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm về công tác dân vận, nhất là quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố cơ bản để giành thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiện nay, việc tiến hành công tác dân vận là một nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương xuống cơ sở và đó là yêu cầu cấp thiết bảo đảm sự phát triển của đất nước. 

Trên cơ sở đó Ban Dân Vận tỉnh ủy Hà Nam đã thực hiện tốt phong trào thi đua “ Dân vận khéo” như sau:

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU, ngày 25/02/2014 - hướng dẫn các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành ủy và khối dân vận cơ sở đăng kí thực hiện 10 nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó tiếp tục xây dựng mô hình nông thôn mới; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Căn cứ hướng dẫn của tỉnh các cấp, các ngành xây dựng thành những tiêu chí cụ thể và vận động tập thể, cá nhân đăng kí tham gia thực hiện và gửi bản đăng kí thi đua về Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, 6/6 Ban Dân vận các huyện, thành ủy hoàn thành việc đăng kí của cơ quan và hướng dẫn khối dân vận cơ sở đăng kí thực hiện 10 nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó trọng tâm là mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2018. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.914 mô hình “Dân vận khéo”.

Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” theo hướng rà soát loại bỏ những mô hình kém hiệu quả, nhận diện những mô hình tốt, đem lại hiệu quả thiết thực, xây dựng thêm các mô hình mới trong đó tâp trung vào phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và nhân dân về Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh để nhân dân nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tham gia tích cực thực hiện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào tự giác, sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh, nhân dân phấn khởi tham gia, diện mạo nông thôn mới được khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Việc vận dụng quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến hành công tác dân vận ở chính quyền cơ sở nói chung và Tỉnh Hà Nam nói riêng hiện nay thực sự mang tính bức thiết. Muốn vậy, cần chú ý thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, quán triệt, giáo dục quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về công tác dân vận.

Việc quán triệt, giáo dục quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được tiến hành bài bản, cụ thể và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, như phải gắn với chương trình học tập, bồi dưỡng của cán bộ, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ; sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề; sơ, tổng kết về công tác dân vận… Quá trình đó đồng thời gắn với quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hai là, thường xuyên bồi dưỡng phương pháp “Dân vận khéo” cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Xây dựng cho cán bộ, công chức tinh thần tôn trọng và phục vụ nhân dân vô điều kiện; xây dựng và thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Rèn luyện cho cán bộ, công chức biết cách vận dụng thành thạo các bước công tác: Điều tra, nghiên cứu, khảo sát nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn thông qua các kênh thông tin khác nhau, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể...; tuyên truyền, giáo dục nhân dân về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương; vận động, thuyết phục nhân dân hưởng ứng, tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động…

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở tiến hành công tác dân vận.

Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tiến hành công tác dân vận. Do vậy, cấp ủy đảng ở cơ sở phải đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể cho từng thời gian nhất định; giao trách nhiệm dân vận cho từng cán bộ, đảng viên; lãnh đạo chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, hội chiến binh cùng tiến hành công tác dân vận. Đặc biệt, phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị và lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giữa các tổ chức trong công tác dân vận phải nhịp nhàng, đồng bộ.

Bốn là, xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo”.

Để xây dựng được mô hình "dân vận khéo" đòi hỏi cấp ủy mỗi địa phương phải có chủ trương, kế hoạch sát thực tế và thực hiện chặt chẽ các khâu: Lựa chọn mô hình; dự kiến nhân sự; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp dân vận; xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết cho công tác dân vận; thử nghiệm mô hình và tổ chức rút kinh nghiệm; học tập, vận dụng để nhân rộng mô hình.