DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

 

Nguyên tắc “chính trị trọng hơn quân sự” của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân xưa và nay

(Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2019)

 Nguyễn Thị Hồng

                                                                              Phó phòng TCHC-TT-TL

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày đầu định tên cho quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng ta xác định: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền…”. Từ đó đến nay, tư tưởng “chính trị trọng hơn quân sự”, “tuyên truyền trọng hơn tác chiến” đã trở thành nguyên tắc, phương châm hoạt động của quân đội ta, tư tưởng đó không những đúng với lịch sử mà vẫn còn nguyên giá trị hiện thực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "chính trị trọng hơn quân sự". Đây là sự định hướng cho hành động của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi mới ra đời. Chính trị trong tư tưởng của Người là phương hướng giai cấp, thể hiện ở đường lối chính trị của Đảng. Chính trị đó là bao hàm chính cương, nghị quyết, chính sách của Đảng mà quân đội phải thấm nhuần và thực hiện nghiêm chỉnh. Chính trị đối với người cộng sản, người quân nhân cách mạng là: "… suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới". Phải trên nền tảng chính trị đúng đắn thì quân đội ta mới thực sự trở thành một quân đội chân chính của nhân dân, có đầy đủ bản chất giai cấp công nhân và tính dân tộc sâu sắc.

 “Chính trị trọng hơn quân sự” không có nghĩa là Người tuyệt đối hóa nhân tố chính trị, coi nhẹ hoặc hạ thấp nhiệm vụ xây dựng các nhân tố khác của quân đội, mà cốt lõi là làm quân đội thấm nhuần hệ tư tưởng vô sản, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc. Xét về lâu dài, phải xây dựng, phát triển đội chủ lực thành lực lượng hùng hậu, luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và cách mạng, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cách mạng của đất nước.

Quan điểm này của Đảng ta và Hồ Chủ tịch là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận quân sự Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Khi bàn về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định: quân đội được xây dựng theo đường lối, quan điểm chính trị của giai cấp tổ chức ra nó. Đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề hàng đầu trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là phải làm cho lực lượng vũ trang có “con đường chính trị đúng”; “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc vô dụng lại có hại”. Theo Người, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị là đưa chính trị của giai cấp công nhân vào quân đội, đã là quân đội nhân dân phải học chính cương, chính sách của Đảng và Người nhấn mạnh: “Chính trị của quân đội thể hiện trong đánh giặc”; ở mục tiêu chiến đấu của quân đội là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ở việc giải quyết các mối quan hệ của quân đội; ở chức năng, nhiệm vụ của quân đội và trong các hoạt động xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức, huấn luyện, chiến đấu, khoa học nghệ thuật quân sự theo lý luận Mác - Lênin, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tư tưởng “Chính trị trọng hơn quân sự” là sự kế thừa những giá trị truyền thống đặc sắc về xây dựng quân đội của ông cha ta: Đó là tư tưởng “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” của dân tộc đã được Nguyễn Trãi đúc kết. Nó được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt chiều dài của lịch sử, để rồi thế hệ nối tiếp thế hệ, cha ông ta luôn ứng xử đậm chất nhân văn, không chỉ trong thời bình mà cả trong chiến tranh giữ nước. Khi kẻ thù đã chấp nhận thất bại thì sẵn sàng mở đường hiếu sinh. Đó là sức mạnh để nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau khi giành được chính quyền còn hết sức non trẻ, trong điều kiện thù trong giặc ngoài, với những khó khăn chồng chất khó khăn lại chưa có một nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta  nhưng chúng ta đã vượt qua được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ấy. Đó là sức mạnh để chúng ta có thể giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đó là sức mạnh để chúng ta có thể đập tan pháo đài bay B52 - vũ khí tối tân hiện đại nhất mà nền khoa học công nghệ cao của quân xâm lược đã tạo ra và khẳng định sức mạnh to lớn của cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” do nhiều nguyên nhân nhưng trước hết và mang ý nghĩa quyết định là nhờ có đường lối lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ; đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xác định ý chí quyết tâm chiến đấu, chiến thắng quân xâm lược đến từng người dân để họ tự tin vào chiến thắng, không run sợ  B52 ném bom, đánh phá.

 Phương châm “chính trị trọng hơn quân sự” thể hiện sự phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Đó là cuộc đấu tranh lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, chúng ta luôn thua kém hơn các thế lực xâm lược về vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh. Nhưng, chúng ta dù yếu vẫn chống được mạnh, dù ít vẫn địch được nhiều thậm chí chẳng đánh mà người chịu khuất bởi vì ông cha ta biết phát huy vũ khí lợi hại: “mưu phạt tâm công” - đánh vào lòng người. Vì vậy, việc coi trọng nhân tố chính trị-tinh thần, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. “Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” đã chỉ rõ: “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”.  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng từng khẳng định: “Quân đội ta là con đẻ của phong trào chính trị của quần chúng nhân dân” nên từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng chính trị và tuyên truyền.

Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc “chính trị trọng hơn quân sự”, “lấy chính trị làm gốc”. Nhờ vậy mà 75 năm qua, quân đội ta không chỉ tạo nên được sức mạnh chiến đấu tổng hợp, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của kẻ thù. Gần đây, một số người đưa quan điểm: “quân đội trung lập, quân đội đứng ngoài chính trị”, và đề nghị “bỏ quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” (Điều 65, Chương IV) trong Hiến pháp. Đó là những khẩu hiệu giả tạo của các thế lực thù địch; thực chất đó là sự xuyên tạc nhằm che giấu những mưu đồ đen tối, nham hiểm của chúng là “phi chính trị hóa” quân đội. Thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, một âm mưu hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng triệt để lợi dụng việc nước ta hội nhập, mở cửa để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội bằng mọi hình thức hết sức tinh vi. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, tích cực và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng; tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Việc giải quyết vấn đề biển Đông trong thời gian qua - một vấn đề cũng hết sức căng thẳng nhưng Đảng ta đã phát huy hiệu quả tư tưởng “chính trị trọng hơn quân sự” trong quá trình giải quyết. Nhiều biện pháp chính trị đã được sử dụng một cách khôn khéo, đặc biệt trong hoạt động ngoại giao nhằm đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ song phương, đa phương tăng cường hơn nữa sức mạnh chính trị - sức mạnh của chính nghĩa trong cuộc đấu tranh cam go ấy.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải thấm nhuần tư tưởng phương châm hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được nêu ra ngay từ những ngày đầu thành lập ấy để bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh trên các mặt trận kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa bảo vệ đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.