DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM

                                                 Nguyễn Thị Hồng

Phó Bí thư chi bộ phòng TCHC-TT-TL

Chi bộ là đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là nền tảng của Đảng, nền tảng có vững thì Đảng mới mạnh. Muốn chi bộ mạnh trước hết tập thể cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ; luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vì vậy các chi bộ phòng HCTC-TT-TL luôn quan tâm đến việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09, số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thời gian qua chi bộ phòng HCTC-TT-TL đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản đến cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực. Tuy vậy vẫn tồn tại hạn chế: Chi ủy chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa khoa học, còn lúng túng trong việc điều hành sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt chưa cao, nội dung đơn điệu, phần lớn tập trung vào kiểm điểm nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng sau, đôi khi quá đi sâu vào nhiệm vụ chuyên môn.

    Trước yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ". Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng là yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ trung tâm của công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay chi bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó cần thực hiện đúng những nội dung chủ yếu: Đảm bảo duy trì, tổ chức sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; xác định đúng nội dung sinh hoạt, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp; gắn nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ với chương trình công tác chuyên môn của phòng với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Để sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng được những nội dung trên, theo tôi chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

   Thứ nhất: Chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong chi bộ phải nghiên cứu quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, phải làm cho đảng viên thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh "Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan, đơn vị", mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, có ý thức xây dựng để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, chất lượng cao, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

     Thứ hai: Chi bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu năm, kế hoạch xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, ít nhất một quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Từ đó tạo ý thức tự giác cho mỗi cán bộ đảng viên, chủ động sắp xếp bố trí công việc hợp lý để dự sinh hoạt đầy đủ, có thời gian suy nghĩ tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được giao để báo cáo trước chi bộ. Mặt khác, cấp ủy cũng chủ động trong việc chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Thứ ba: Tổ chức sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ thiểu số phục tùng đa số. Người chủ trì buổi sinh hoạt phải nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung sinh hoạt chi bộ. Chủ động điều hành buổi sinh hoạt khoa học, mềm dẻo, linh hoạt, chú ý tạo không khí cởi mở trong thảo luận, xây dựng nghị quyết. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt, mọi vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chi bộ được dân chủ thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ chính kiến của bản thân về những vấn đề đưa ra xin ý kiến chi bộ. Tự phê bình và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ sẽ giúp khắc phục, loại bỏ những hạn chế, tiêu cực trong tổ chức đảng, đảng viên... Những vấn đề sau khi dân chủ bàn bạc thảo luận biểu quyết theo đa số trở thành Nghị quyết của chi bộ thì mọi đảng viên trong chi bộ phải nghiêm túc thực hiện.

 Thứ tư: Thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ cấp ủy chi bộ đảm bảo đủ về số lượng, có chất lượng. Đây là vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi bộ. Người được bầu vào cấp ủy phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có tín nhiệm với quần chúng, đảng viên. Cơ cấu Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng, tạo điền kiện lãnh đạo triển khai công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn có hiệu quả. Cấp ủy chi bộ phải được bồi dưỡng, tập huấn để nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, quy trình, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đánh giá hoạt động của đội ngũ cấp ủy chi bộ để kịp thời động viên, biểu dương những đồng chí tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm để vận dụng học tập, từ đó góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Thứ năm: Đảng ủy cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời hướng dẫn cấp ủy chi bộ; coi trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng điển hình, kinh nghiệm của những nơi làm tốt, kịp thời uốn nắn những sai sót, trong việc duy trì và tổ chức sinh hoạt, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp tổ chức, tư tưởng cơ bản chi phối toàn bộ hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Vì vậy thực hiện tốt các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề càng trở lên cần thiết, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.