DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở CÁC CHI BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HÀ NAM

                                                                                

                                                                                 Ths. Trần Văn Quảng

                                                                 Phó trưởng phòng QLĐT- NCKH

      Ngày 30-3-2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Tổ chức Trung ương cũng ban hành Hướng dẫn số 09 năm 2012,  Hướng dẫn số12-HD/BTCTW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, trong đó yêu cầu: “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”

     Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề là nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc vài vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, qua đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy trường Chính trị thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai sinh hoạt chuyên đề, xem đó là một tiêu chí để đánh giá chi bộ hàng năm. Các chi bộ ở các khoa, phòng đã tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Nội dung các chuyên đề tập trung vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ… góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ cho đảng viên, tạo được sự phong phú, hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ. Qua sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã bước đầu làm quen với những nội dung mang tính chuyên sâu, nâng cao khả năng, trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ, đảng viên.

    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sinh hoạt chuyên đề còn một số hạn chế.

      Một là, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn hình thức, chưa thiết thực, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chung chung, chưa phải là những nội dung cần thiết, bức xúc đưa ra bàn để tìm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả.

      Hai là, một số nội dung sinh hoạt chuyên đề chuẩn bị chưa sát, chưa đạt yêu cầu, đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chưa đồng đều, chủ yếu là đóng góp về câu từ, mà chưa làm rõ vấn đề hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện, nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra.

      Ba là, một số báo cáo chuyên đề chưa phân tích, đánh giá đúng, đầy đủ, cụ thể những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp chưa cụ thể, sơ sài, không khả thi.

       Những hạn chế trên một phần là chi ủy, bí thư chi bộ chưa nhận thức đúng đắn về sinh hoạt chuyên đề, chưa có sự đầu tư nội dung sinh hoạt chuyên đề, cũng như lựa chọn, phân công chi ủy viên, đảng viên có trình độ, năng lực và hiểu biết các vấn đề trong lĩnh vực lãnh đạo của chi bộ để chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, vai trò của bí thư chi bộ chưa được phát huy đúng mức, đặc biệt là trong việc điều hành sinh hoạt chuyên đề, nên đảng viên chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề.

    Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, xin nêu một vài giải pháp: 

     Một là, cấp ủy, chi bộ cần nhận thức tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề qua đó có sự quan tâm chỉ đạo để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

    Hai là, cần xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định, mỗi quý, ít nhất một lần, chi bộ cần tổ chức một buổi riêng để sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ trong từng thời gian và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề.

   Ba là, việc chuẩn bị chuyên đề. Chi ủy, bí thư chi bộ căn cứ vào nội dung, yêu cầu công tác của chi bộ, họp bàn thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể cho phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong từng thời gian, sau đó phân công chi uỷ viên hoặc đảng viên có trình độ, có khả năng chuẩn bị nội dung chuyên đề và yêu cầu thời gian hoàn thành báo cáo chi ủy. Chi uỷ viên hay đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề nghiên cứu kỹ chuyên đề, sưu tầm, thu thập số liệu, tài liệu có liên quan; xây dựng dự thảo, báo cáo trước chi ủy, chi ủy thảo luận tham gia, góp ý; sau đó đảng viên tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của chi ủy để hoàn thiện nội dung.

   Bốn là, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Chi uỷ, bí thư chi bộ thông báo trước nội dung chuyên đề, thời gian sinh hoạt và cung cấp bản dự thảo cho đảng viên để nghiên cứu trước, chủ động chuẩn bị để tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp; người được phân công chuẩn bị trình bày báo cáo trước chi bộ, sau đó đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì thảo luận; các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia góp ý, xây dựng, đề xuất giải pháp và kết luận buổi sinh hoat. Tổ chức như vậy, chi uỷ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung và chủ trì thảo luận sẽ nâng cao trình độ và khả năng chủ trì, diễn thuyết, điều hành hội nghị. Việc chủ động tìm đọc các tài liệu liên quan và tham gia thảo luận sẽ hình thành nhận thức mới cho đảng viên, góp phần nâng cao trình độ của đảng viên và tính hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.

    Năm là, sau buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được phân công chuẩn bị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên, hoàn chỉnh chuyên đề báo cáo chi ủy. Chi ủy họp rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để buổi sau tổ chức được tốt hơn; đồng thời tham gia để hoàn chỉnh chuyên đề, thống nhất kết luận những vấn đề trong chuyên đề, có thể rút ra nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

     Thực hiện các giải pháp trên sinh hoạt chuyên đề mới thật sự hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ.