DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Trần Thị Hường

Phòng:QL ĐT & NCKH

Thời gian gần đây, trước thực trạng một bộ phận công chức chấp hành không nghiêm quy định giờ làm việc, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những biện pháp chấn chỉnh. Thực hiện tốt những biện pháp này sẽ giúp cho công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính. Hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức nhà nước góp phần rất lớn đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong những năm qua, nhận thức được vai trò của việc sử dụng hiệu quả giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, Nhà nước ta đã có nhiều quy định về sử dụng thời giờ làm việc như: Quyết định số 188/1999/QĐ­TTg ngày 17/­9/­1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Quyết định số 114/2006/QĐ­TTg ngày 25/­5/­2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT­TTg, ngày 31/­ 01/­2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước….

Tuy nhiên, thực tế hiện nay không ít cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước làm việc thiếu tích cực, bớt xén thời gian làm việc như đi trễ, về sớm, chơi điện tử, đánh bài, uống rượu, bia và dành nhiều thời gian làm việc riêng, điện thoại, chát,... trong giờ làm việc. Thực tế đáng buồn đó đã tồn tại khá phổ biến từ nhiều năm nay, gây bức xúc trong xã hội bởi nó đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến tác phong, lề lối, uy tín, hình ảnh của cán bộ, công chức nhà nước, làm giảm hiệu quả, chất lượng xử lý công việc, gây khó khăn cho công dân và doanh nghiệp khi cần liên hệ công tác. Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm trên là do người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước chưa chú trọng quản lý thời giờ làm việc; ý thức chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn yếu kém; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc không nghiêm.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện thể chế pháp luật, làm căn cứ xác định nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm, đánh giá, khen thưởng, xử phạt, các điều kiện thực thi công vụ của cán bộ, công chức cũng như làm căn cứ xây dựng các tiêu chí văn hóa, văn minh, dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật nơi cơ quan, công sở. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải quan tâm chỉ đạo, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Thứ hai, cần tăng cường giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng và phát huy vai trò của văn hóa công sở. Để chấn chỉnh ý thức chấp hành thời gian làm việc của công chức, viên chức, bản thân mỗi cán bộ, công chức cần nhận thức được ý nghĩa của việc tiết kiệm, nâng cao hiệu quả giờ làm việc và nhận thức việc sử dụng đúng, sử dụng có hiệu quả giờ làm việc theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng cần xây dựng văn hóa công sở nhằm hình thành thói quen, phong cách chấp hành kỷ luật giờ làm việc của cán bộ, công chức.

Thứ ba, cần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong việc quản lý giờ làm việc của cán bộ, công chức hiện nay. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức không chỉ đơn thuần là quản lý hành chính về mặt thời gian mà cần gắn công tác này với nâng cao chất lượng công việc. Chúng ta thấy hiện tượng có nơi công chức rỗi rãi đến mức chơi cờ, chơi điện tử, tán gẫu hàng giờ,... nhưng cũng có nơi cán bộ làm quá tải công việc. Do đó, muốn nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ trong việc quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức, các cơ quan nhà nước cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị; xác định rõ từng chức danh của từng công chức, viên chức; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc và tổ chức một cách khoa học quá trình lao động của công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế quản lý việc sử dụng thời gian làm việc của công chức theo tính chất, đặc điểm, đặc thù công việc của từng đối tượng.

Thứ tư, cần thực hiện công bằng trong đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Để làm tốt việc này, cần có biện pháp khuyến khích, đãi ngộ, động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng suất, hiệu quả cao; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định của pháp luật, quy chế của cơ quan, đơn vị về thời giờ làm việc.