DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Bổ sung Nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng bài: “Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay”, Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

                                                                                                                    Ths. Phan Thị Thu Hà

                                                                                                                    Khoa Xây dựng Đảng

Năm 2017, môn học Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) có biên soạn bài “Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay.” Nội dung của bài trình bày khá đầy đủ đường lối đổi mới và quá trình Đảng bổ sung, phát triển đường lối đổi mới và lãnh đạo công cuộc đổi mới từ đại hội VI (12/1986) đến đại hội XI (01/2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng Đại hội XII (01/2016) mới chỉ trình bày những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội Đảng và bước đầu triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đến nay, chúng ta đã thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII ở năm thứ 4, việc cập nhật và bổ sung các văn kiện của Đảng vào nội dung bài học không thể thường xuyên của các tác giả viết sách. Do đó, cập nhật nội dung mới đưa vào bài giảng là trách nhiệm thuộc về mỗi giảng viên ở trường chính trị. Vậy, việc bổ sung nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng bài: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay như thế nào để vừa đảm bảo tính thời sự, vừa đảm bảo dung lượng kiến thức cho tiết học? Đây là vấn đề khó, đòi hỏi mỗi giảng viên thường xuyên nghiên cứu, trau dồi, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước bài giảng để chất lượng dạy và học được nâng cao.  

Theo tôi, khi giảng bài: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay, cần bổ sung một số nội dung sau:

Thứ nhất, giảng viên bổ sung những thành tựu của việc thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng, cụ thể:

Về kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%; xuất khẩu đạt 238 tỷ USD; xuất siêu đạt mức kỷ lục 7,2 tỷ USD; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4% là năm thứ ba liên tiếp đạt mức dưới 4%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 ước đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng hơn 240 tỷ USD) gấp hơn 1,3 lần năm 2015. GDP năm 2018 bình quân đầu người đạt 2.580 USD tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017. Ngành du lịch từng bước phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Năm 2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Về tổ chức bộ máy: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”; Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, ngày 21/5/2018 ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW “ Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội…  

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, đại hội XII của Đảng cũng đã xác định 2 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng, đó là:

+ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

+ Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

Để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trên, Trung ương đã cụ thể hóa ở 3 Hội nghị Trung ương và ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, là: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18 và 19 ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thứ hai, giảng viên nhấn mạnh quá trình Đảng bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng tại đại hội XII.

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đưa vào Nghị quyết một hệ thống các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, gồm 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi bởi vì, những biểu hiện suy thoái này sẽ là nguy cơ dẫn đến sự suy vong của Đảng và của chế độ.

+ Nghị quyết số 18, 19 về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên.

+ Từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đến Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018  về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” khẳng định bước phát triển đường lối đổi mới của Đảng về công tác cán bộ. Nghị quyết số 26 nhằm đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, là một chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

+ Đặc biệt, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực đã được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng nhất định. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 được Đảng xác định: Nhiệm vụ của năm 2019 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cập nhật, bổ sung các văn kiện của Đảng vào bài giảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi giảng viên. Tuy nhiên, việc đưa văn kiện Đảng vào bài giảng phải đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính thời sự và phù hợp với nội dung từng bài. Thực hiện tốt, sẽ góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và học lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh hiện nay.