DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                 Ths. Thạch Thị Thu

                                                                                        Phó trưởng khoa xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”(*). Nhưng để có được chi bộ tốt, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao thì một trong các giải pháp quan trọng là phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bởi, sinh hoạt chi bộ có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ cũng như của tổ chức Đảng cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thấy rõ được vai trò của sinh hoạt chi bộ nên, ngày 30-3-2007, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 10 - CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” yêu cầu cấp ủy, chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Đồng thời, yêu cầu ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến ngày 02-3-2012, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW hướng dẫn “Về nội dung sinh hoạt chi bộ” đã yêu cầu ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ phải tiến hành sinh hoạt chuyên đề. Gần đây nhất, tại Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể hơn về sinh hoạt chuyên đề là căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề đã nêu trong hướng dẫn.

Thông qua những văn bản trên có thể thấy rằng, Đảng ta rất quan tâm đến vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó ngày càng chú trọng đến nội dung và chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện các quy định của Đảng, thời gian qua, nhiều chi bộ đảng đã tiến hành sinh hoạt chi bộ một cách nghiêm túc, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về sinh hoạt chi bộ như: tiến hành sinh hoạt chi bộ còn hình thức, nội dung chưa phong phú, chất lượng chưa cao, nhất là trong sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, lúng túng, nội dung chưa mang tính thực tiễn cao...điều đó đã làm cho hiệu quả lãnh đạo của chi bộ chưa cao.

Đối với Chi bộ khoa xây dựng Đảng là một chi bộ mạnh, tiêu biểu, có bề dày thành tích của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hà Nam thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chuyên đề nói riêng là rất cần thiết để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo trong tình hình mới.

Thời gian qua, việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khoa Xây dựng Đảng có một số ưu điểm và hạn chế sau:

* Về ưu điểm:

Chi bộ đã quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt và duy trì có nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề. Ngay từ đầu năm, chi bộ đã họp đăng ký, phân công các nội dung sinh hoạt chuyên đề của từng quý bám sát với hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với thực tế của chi bộ và năng lực của từng giảng viên.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về vai trò của sinh hoạt chuyên đề ngày càng được nâng lên. Chính vì vậy, mọi người đều có ý thức, trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề khi được phân.

Các đảng viên trong chi bộ được giảng dạy về công tác đảng, có trình độ lý luận và thực tiễn nhất định nên triển khai việc sinh hoạt chuyên đề tương đối thuận lợi, thực hiện theo đúng thời gian đã đăng ký từ đầu năm, không bị chậm trễ trong sinh hoạt chuyên đề.

Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề được thực hiện theo đúng quy định của Đảng về nội dung, quy trình và thời gian sinh hoạt. Trước khi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ luôn nhắc nhở đảng viên được phân công viết chuyên đề soạn thảo nội dung sinh hoạt và gửi cho các đảng viên khác nghiên cứu trước. Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã phát huy dân chủ của cán bộ, đảng viên trong thảo luận, đóng góp, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chuyên đề. Sau khi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ đảng viên được phân công viết nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý để nộp về văn phòng đảng ủy theo đúng quy định.

Chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ ngày càng nâng lên, chi bộ khoa luôn được đánh giá cao trong việc thực hiện sinh hoạt đảng. Nhiều năm liền, chi bộ khoa Xây dựng Đảng được bình bầu là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

* Về hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khoa còn có một số hạn chế sau cần phải khắc phục, đó là:

Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ của một số đảng viên còn lúng túng, chưa biết cách chọn chuyên đề phù hợp với chi bộ, vẫn còn tình trạng lựa chọn các chuyên đề có tính lý luận nhiều, ít có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Khi gửi dự thảo nội dung sinh hoạt chuyên đề vào hòm thư điện tử để cho các đảng viên đọc trước thì vẫn có đảng viên bận chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu trước nên mức độ đóng góp chưa nhiều. 

Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, một vài đảng viên còn e dè trong đóng góp, phát biểu, chỉnh sửa, bổ sung cho chuyên đề nên thường nhất trí với nội dung đã soạn thảo và người trước đã phát biểu.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lồng ghép chung với các buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng nên thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề không nhiều.

Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa thật sự cao, vẫn còn mang tính hình thức, chưa chú trọng vào các nội dung mang tính thực tiễn cao.

* Biện pháp khắc phục:

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khoa Xây dựng Đảng, thời gian tới, theo tôi cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

- Đối với chi bộ

Chi bộ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của đảng viên trong chi bộ về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay từ đầu năm, chi bộ cần định hướng việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng quý của cả năm và phân công các đảng viên phù hợp để phụ trách các chuyên đề. Các nội dung được lựa chọn phải bám sát các nội dung đã được quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời phải tập trung vào những vấn đề chi bộ còn khó khăn, vướng mắc, cần nâng cao chất lượng hoạt động...

Chi bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của tháng trước Bí thư chi bộ phải nhắc đảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung dự thảo sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo xong trước khoảng 1 tuần khi tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề và gửi cho các đảng viên chủ động đọc, nghiên cứu trước.

Bí thư chi bộ cần nâng cao chất lượng điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ bằng cách phát huy dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sinh hoạt chuyên đề, khuyến khích các đảng viên phát biểu ý kiến nhất là các đảng viên ít phát biểu hoặc còn e dè, nể nang; lắng nghe những ý kiến góp và đưa ra các kết luận phù hợp...

-  Đối với đảng viên

Mỗi đảng viên cần tích cực nghiên cứu các quy định của Đảng về nội dung, cách thức sinh hoạt chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn sinh hoạt chi bộ thuần thục, nhuần nhuyễn, tránh tình trạng lúng túng trong lựa chọn chuyên đề và cách thức viết bài sinh hoạt chuyên đề.

Đối những đảng viên được phân công viết chuyên đề phải tích cực, chủ động, đầu tư công sức và thời gian để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cho chu đáo, kịp thời.

Đối với các đảng viên khác trong chi bộ, khi nhận được bản dự thảo chuyên đề cần dành thời gian đọc, nghiên cứu để chuẩn bị ý kiến góp ý. Trong sinh hoạt chuyên đề cần mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện chuyên đề.

* Đề xuất, kiến nghị:

Chi bộ nên lựa chọn các chuyên đề mang tính thực tiễn cao, có thể vận dụng vào công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng của chi bộ.

Nếu có thời gian, chi bộ nên tổ chức riêng các buổi sinh hoạt chuyên đề, không lồng vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ để dành nhiều thời gian thảo luận, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Tóm lại, sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng có vị trí, vai trò rất quan trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của các tổ chức đảng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ hiện nay dù là ở các chi bộ được đánh giá là tốt thì vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Vì vậy, mỗi chi bộ, nhất là cấp ủy chi bộ cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá được những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện sinh hoạt chi bộ, nhất là trong sinh hoạt chuyên để để tìm ra các biện pháp khắc phục phù hợp, kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ mình. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích: (*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.120