DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                                          Lê Thị Thanh

Khoa Xây dựng Đảng

Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.

Trong thực tế, “mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”[1], do đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là nền tảng để xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên, còn tác động đến uy tín, đến năng lực lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ đảng viên tốt thì uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, đội ngũ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, yếu kém về năng lực chuyên môn thì Đảng giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu, thậm chí có thể dẫn đến làm biến chất, làm tan rã Đảng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã nhấn mạnh “sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ”[2].

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý Nhà nước và một số lĩnh vực chuyên môn khác. Đồng thời trường có vị trí và vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên và công chức, viên chức của tỉnh Hà Nam. Do vậy, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên của nhà trường là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay. Thời gian vừa qua Đảng bộ trường đã đặc biệt coi trọng và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, tổng số đảng viên của đảng bộ nhà trường là 39 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên đang trong thời gian dự bị). Số đảng viên nữ là 20 đồng chí chiếm tỷ lệ 51,3%, đảng viên nam là 19 đồng chí chiếm tỷ lệ 48,7%. Chia thành 05 chi bộ trực thuộc: 03 chi bộ khối khoa và 02 chi bộ khối phòng. Ban Chấp hành Đảng bộ có 06 đồng chí (trước là 07 đồng chí, một đồng chí mới về nghỉ chế độ từ tháng 6/2019).

Với đội ngũ đảng viên như đã nêu trên có những ưu điểm để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đảng viên như:

Về tư tưởng chính trị: Đội ngũ đảng viên cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là trước tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động đến đời sống, sinh hoạt và công tác. Kiên định chấp hành và bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được thể hiện qua lời nói và việc làm thiết thực. Chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của đảng viên nên đã đóng góp thiết thực vào quá trình hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ.

Luôn kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; tích cực đấu tranh bảo vệ lẽ phải... đội ngũ đảng viên chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ nên nhiều năm qua chưa có trường hợp nào vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như những điều quy định đảng viên không được làm.

Về phẩm chất và đạo đức lối sống: Đứng trước nguy cơ tiêu cực tham nhũng, nhất là trong những năm gần đây diễn ra rất nghiêm trọng, gần như “đại dịch” đã tác động không nhỏ đến đội ngũ đảng viên, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã chống lại bệnh  quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, các đảng viên đều luôn vững vàng quan điểm, có lối sống giản dị, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, luôn tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các đảng viên luôn giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[3], và có tinh thần hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công việc cũng  như sinh hoạt, chấp hành đúng qui định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Luôn trung thực thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, có  quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

Tình thần tự phê bình và phê bình: Có thể nói đây là vấn đề hàng đầu không thể thiếu trong việc sinh hoạt chi, Đảng bộ. Nếu không thực hiện tốt thì đây chính là nguồn gốc sinh ra các căn bệnh quan liêu, tham nhũng, nói không đi đôi với làm và một số biểu hiện tiêu cực khác. Cơ bản các đảng viên trong Đảng bộ đã luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý của đồng chí mình đồng thời tích cực đấu tranh chống những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Hầu hết đảng viên của đảng bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước hành động của mình, kể cả trong học tập. Do vậy, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên mang lại hiệu quả cao góp phần cho Đảng bộ Trường Chính trị luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Đội ngũ đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy và gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân: Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có thái độ hòa nhã, gần gũi, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân..

Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thường xuyên thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê và tự phê bình trong Đảng, đoàn kết trong nội bộ, xem đây là nguyên tắc cơ bản của Đảng. Do đó Đảng bộ, chi bộ luôn gắn bó đoàn kết thống nhất ý chí và hành động.

Giữ vững nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung và phương thức; coi trọng những kỳ sinh hoạt chuyên đề với nội dung phù hợp tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ cụ thể, nhằm nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng đảng phí đúng định kỳ. Nhìn chung việc sinh hoạt đảng được chuẩn bị đầy đủ, nội dung sinh hoạt đúng theo hướng dẫn của cấp trên, chất lượng sinh hoạt tốt, tạo nhận thức cho từng cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của từng đảng viên chưa thật sự đồng đều, công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cấp ủy đối với đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời. Đảng viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nên trong hoạt động thực tiễn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ, trước hết từng Chi bộ trực thuộc và toàn Đảng bộ cần quyết tâm phấn đấu thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp chính sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[4] một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt về đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong trường; trong các bài giảng của giảng viên, cần chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở.

Từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc cần tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của mình; nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Thứ hai: Nắm chắc tiêu chuẩn đảng viên để có sự vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ, chi bộ.

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc phải nắm chắc tiêu chuẩn đảng viên, trên cơ sở đó mà vận dụng vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt công tác đảng viên như: Kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định. Giáo dục rèn luyện đảng viên phù hợp với yêu cầu thực tế công việc của từng đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên bảo đảm đúng thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong Đảng, kiên quyết khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích, hạ thấp tiêu chuẩn khi xem xét, đánh giá. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng đội ngũ đảng viên một cách vững chắc và hiệu quả.

Thứ ba: Phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của đảng viên

Đảng ủy cần phát động phong trào tự học tự rèn luyện trong toàn Đảng bộ, mỗi đảng viên có trách nhiệm hưởng ứng nhiệt tình, do đó:

Mỗi đảng viên từng chi bộ và cả Đảng bộ phải có kế hoạch đăng ký tự học, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Cần phấn đấu học tập, rèn luyện về mọi mặt, đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Trên cơ sở đó tạo thành nền nếp học tập thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Để đảng viên tự giác học tập phải có quy định cụ thể, có kiểm tra và có khen thưởng hoặc xử lý một cách công bằng, nghiêm túc.

Thứ tư: Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên trong Đảng

Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên có thể hiểu là mỗi khi tiến hành sinh hoạt Đảng nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng đều phải có nguyên tắc tự phê bình và phê bình để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn đảng viên, qua đó giúp mọi người phấn đấu, rèn luyện và tự học tập tốt.

Để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, toàn Đảng bộ cần phải thực hiện tốt các nguyên tắc tính Đảng, tính giáo dục trong tự phê bình và phê bình. Cùng với quá trình đó phải mở rộng dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền của đảng viên, nhằm tạo không khí đoàn kết, cởi mở trong tự phê bình và phê bình.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu, rập khuôn trong sinh hoạt đảng. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường phải thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ; Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực, theo tinh thần Chỉ thị số10 của Ban Bí thư. Mỗi quý, các chi bộ trực thuộc cần duy trì đều đặn việc sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên.

Đồng thời, các chi bộ kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn.

Trên đây là thực trạng và một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Thiết nghĩ, nếu thực hiện một cách đồng bộ những giải pháp trên, sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của trường./.

 [1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 7, tr.235-236.

[2] Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

[3] Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[4] Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.