DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

                                                                                                                 Phạm Thị Thương

                                                                                                                      Khoa Lý luận cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một trong những vĩ nhân của thế kỉ XX đã yên nghỉ 50 năm, song di sản tư tưởng, tinh thần lớn lao hàm chứa trong từng tác phẩm của Người vẫn đang cùng dân tộc Việt Nam đồng hành trong những thiên niên kỉ mới. Một trong những di sản chính là lời căn dặn đầy tâm huyết, tiếng nói khiêm nhường của một người cộng sản, thấm đẫm chất nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc -bản Di chúc lịch sử.

Tài liệu tuyệt mật đó, được Người khởi thảo tại Hà Nội, vào dịp sinh nhật lần thứ 75 (5 -1965). Trong những năm tiếp sau đó, cũng vào dịp kỉ niệm ngày sinh, Người lại đọc, suy ngẫm, trăn trở để chỉnh sửa, bổ sung. Cho đến khi trái tim đó ngừng đập vĩnh viễn vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 - 9- 1969.

Suốt cuộc đời mình, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là vấn đề đoàn kết nhằm tập hợp lực lượng, phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế. Tư tưởng trên được thể hiện rõ nét qua Di chúc lịch sử. Trong Di chúc, Người khẳng định: “Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta”.

Bên cạnh đó, Bác Hồ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào thanh niên, Người từng dạy: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên". Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, các thế hệ trẻ luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử chói lọi về công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vậy trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, chúng ta được sống trong môi trường hòa bình, hạnh phúc, các tổ chức Đoàn thanh niên cần làm gì để nâng cao tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp thanh niên, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Với tư cách là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bản thân tôi xin đưa ra một số đề xuất sau:

           Thứ nhất, các cơ sở Đoàn, Hội phải giúp cho thanh niên hiểu sâu sắc hơn vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên đối với cá nhân nói riêng và xã hội nói chung, tác động vào lý tưởng của đoàn viên thanh niên, làm cho họ ngày càng yêu tổ chức, gắn bó và tự nguyện cống hiến nhiệt tình cho tổ chức. Muốn làm được điều đó, các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng - lấy trọng tâm là giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên thanh niên.

 Thứ hai, các cơ sở Đoàn, Hội cần tích cực tổ chức các diễn đàn dành cho tuổi trẻ để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thanh niên như: Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc. Và đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII

  Thứ ba, Các cơ sở Đoàn quan tâm hơn nữa tới các đối tượng thanh niên khó khăn, thanh niên chưa tích cực hoặc những thanh niên lầm lỡ, sai lệch về định hướng, lý tưởng để giúp đỡ, dẫn dắt họ; phải có những phương thức tiếp cận và giúp đỡ phù hợp với từng đối tượng thanh niên để tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Thứ tư, các cơ sở Đoàn, Hội cần quan tâm tới bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho đoàn viên thanh niên, để họ tạo dựng cuộc sống, để lập nghiệp và để làm giàu.

Thứ năm, các cơ sở Đoàn, Hội cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với đoàn viên thanh niên. Cần phát hiện và khen thưởng kịp thời những gương đoàn viên thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và nhân rộng điển hình ấy.

Thứ sáu, tăng cường nghiên cứu, xây dựng, tổ chức hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng sinh hoạt Đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn thay cho những hình thức sinh hoạt đã trở nên quá quen thuộc, cũ kỹ và nhàm chán không thu hút được đoàn viên, thanh niên.Tham mưu cơ chế, chính sách tài năng trẻ, phát triển và đào tạo cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói hấp dẫn, thuyết phục.

Thứ bảy, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết tập thể giữa các chi đoàn, Đoàn cơ sở.

Đối với bản thân mình, tôi cũng không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thanh niên như: tình nguyện, hiến máu và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Vậy với tư cách là những người chủ tương lai của đất nước, đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng nhau chung sức xây dựng tinh thần đoàn kết ở mọi tầng lớp thanh niên, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam - dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh.