DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài


     U                        UBND TỈNH  HÀ NAM

     TR­ƯỜNG CHÍNH TRỊ

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                Hà Nam, ngày 02  tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2015

                  

          Căn cứ Công văn số 1176/SKHĐT- VX, ngày 24/11/2014 của Sở Kế hoạch Đầu tư.

          Trường Chính trị Hà Nam báo cáo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2015 như sau:


TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính (học viên)

Kế hoạch 2015

Ghi chú

Tuyển mới đào tạo

1

Trung cấp chính trị- hành chính TC 31

70

Chỉ tiêu trong ngân sách

2

Trung cấp chính trị- hành chính TC 32

70

3

Trung cấp chính trị- hành chính TC 33

70

4

Trung cấp chính trị- hành chính TC 34

70

5

Bồi dưỡng Chuyên viên chính (phối hợp với Sở Nội vụ)

70

Chỉ

tiêu

ngoài

ngân

 sách

6

Bồi dưỡng Chuyên viên (phối hợp với Sở Nội vụ)

200

7

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới

500

8

Trung cấp chính trị- hành chính Duy Tiên

70

9

Trung cấp chính trị- hành chính Thanh Liêm

70

10

Trung cấp chính trị- hành chính Các Ban, Ngành trong tỉnh

70

11

Bồi dưỡng Chuyên viên (Chiêu sinh từ các nguồn khác)

        70

12

Bồi dưỡng Chuyên viên chính (chiêu sinh các cơ quan TW trong tỉnh)

        70

                   Tổng

1. 40000

Nơi nhận:                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

          - Sở KHĐT;

- Lưu ĐT.

                                                                                                                                                         Bùi Văn Hưng