DANH MỤCDANH MỤC

Chi tiết tin bài

Sáng ngày 05/8/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2015.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo…

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.

06 tháng đầu năm 2015,  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa phát triển sâu rộng và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh có trên 237 nghìn hộ đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt gần 94%, 117 khu dân cư đăng ký công nhận mới, 163 khu dân cư đăng ký công nhận giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Phong trào xây dựng thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa cơ sở được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã xây dựng được 950 nhà văn hóa thôn, làng, liên tổ và 61 nhà văn hóa xã. Nếp sống trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội có sự chuyển biến tích cực; các phong trào quần chúng có bước phát triển mạnh, nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được thành lập thu hút hàng vạn hội viên tham gia. Công tác phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh được triển khai đồng bộ. Từ đó góp phần duy trì và giữ vững các lễ hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân toàn tỉnh…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (giai đoạn 2000 - 2015) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trình tự công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thống nhất các chỉ tiêu văn hóa đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; xây dựng các điểm sáng của phong trào từ cơ sở làm nòng cốt nhân rộng trên toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị trong thời gian tới các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xây dựng và thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động, phân công rõ nhiệm vụ  các ngành, thành viên, huy động sức mạnh của từng ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hóa, phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình của từng ngành, từng lĩnh vực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn ban chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; thực hiện đúng quy định trong công tác tổ chức các lễ hội…/.

Nguồn bài viết: công thông tin điện tử Hà Nam