DANH MỤCDANH MỤC

Chức năng nhiệm vụ

TỈNH ỦY HÀ NAM

*

Số: 134-QĐ/TU

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM           

                Phủ Lý, ngày 06 tháng  9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

của trường Chính trị Hà Nam

         - Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị

         - Căn cứ Quyết định số 333-QĐ/TU, ngày 31/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.

         - Xét báo cáo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Vị trí, chức năng

- Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận, chính trị - hành chính; đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Điều 2: Nhiệm vụ

- Trường Chính trị tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Ngoài nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, Trường còn có nhiệm vụ Đào tạo Trung cấp Luật, Trung cấp Hành chính - Văn thư và Liên kết với các Học viện, các trường Đại học đào tạo cử nhân các chuyên ngành theo yêu cầu của địa phương.

Điều 3: Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo nhà trường

Gồm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

2. Cơ cấu tổ chức: Gồm 4 khoa 3 phòng như sau:

+ Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Khoa Xây dựng Đảng.

+ Khoa Dân vận.

+ Khoa Nhà nước - Pháp luật.

+ Phòng Đào tạo.

+ Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

* Biên chế:

Biên chế giao cho Trường Chính trị tỉnh là 53 người (năm mươi ba). Trong tổng số biên chế có từ 2/3 trở lên là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.

Điều 4: Phân cấp quản lý

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

Nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy và biên chế; công tác cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách...) đối với cán bộ, công chức, giảng viên của Trường.

- UBND Tỉnh quản lý:

Cơ sở vật chất, đầu tư và kinh phí hoạt động của Trường, con dấu, thể thức văn bản.

Điều 5: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan và Trường Chính trị tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯTrần Xuân Lộc