DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

                       PHÒNG  HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ 

 

                 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan đến quản lý nhân sự và tổ chức, cán bộ; về kế hoạch và quy hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức thực hiện công tác, thi đua, khen thưởng và kỷ luật của nhà trường.

2. Thông báo các chế độ, chính sách có liên quan đến giảng viên, viên chức và giải quyết các chế độ, chính sách đối với giảng viên, viên chức và học viên nhà trường.

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, quản lý sử dựng các tài sản của nhà trường.

4. Tổng hợp tình hình, viết báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất về các hoạt động của nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu; thực hiện công tác giao tiếp công sở.

6. Đảm bảo phục vụ điện, nước, các điều kiện làm việc chung, các phương tiện đi lại của nhà trường.

7. Tổ chức các hoạt động thường trực bảo vệ, đảm bảo trật tự, an ninh trong nhà trường.

8. Tổ chức các hoạt động vệ sinh, môi trường, chăm sóc cây xanh, khuôn viên nhà trường.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tỉnh.

                       2. Nhân sự    

  Th.s: Đinh Thị Thanh Hương -Trưởng phòng 

              Cơ quan: 03513.685479           

Di động:  

  Gmail:

*****

                                         C.n.  Nguyễn Thi Hồng -  Phó Trưởng phòng

           Di động:  0946 953970


  C.n. Lê Hà Dương - Phó Trưởng phòng

            Di động: 0916 612 289

                                              Nhân viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Gmail

1

C.n Nguyễn Thị Giang

KT

0987.544.793

 

2

C.n. Nguyễn Thị Quyên

KT

0917.888.757

 

3

C.n  Nguyễn  Thị Hay

Thủ quỹ

0944.767.467

 

  

 

 

 

 

Văn Thư:            PAX: 3.951.689

 4

  Lê Thị Thu Hiền

CBộ 

0966.595.768

lethuhientcthn@gmail.com

 

Tổ điện, nước, lái xe

 

5

Trần Xuân Thủy

CBộ

0912.426.378

6

Nguyễn Ngọc Toản

LXe

0903.209.476

7

Nguyễn Văn Thảo

LXe

0984.016.788

8

                Đào Văn Thắng 

CBộ HĐ

       0988.455.373

 

Tổ bảo vệ

 

9

Trịnh Cường Đĩnh    

           Tổ trưởng

     

 0944.958.206

10

Đặng Hồng Minh       

CBộ

 

11

         Đỗ Quốc Quyền

          CBộ HĐ

 

 

Tổ phục vụ, hội trường, lớp học,ktx,vệ sinh môi trường

 

12

Trịnh Thị Hạnh  

CBộ

01299.021.066

13

Nguyễn Thị Biên  

CBộ HĐ

0918.387.626

14

Nguyễn Thị Hảo

CBộ HĐ

0944.864.464

15

    Nguyễn Thị Lan       

CBộ HĐ

01674.727.530