DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

1.     Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo;

 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch chiêu sinh, tuyển sinh, mở lớp và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, nội dung, lịch giảng dạy và hoạt động chuyên môn.

2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn ở các khoa theo quy chế, phản ánh kịp thời cho Hiệu trưởng.

3. Tổ chức quản lý các lớp học theo quy định, phối hợp với các khoa đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học viên.

4. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện mục tiêu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các lớp học; theo dõi, tổng hợp giờ giảng của giảng viên các khoa. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đi thực tế ở cơ sở của học viên.

5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo vụ, quản lý viết và cấp bằng tốt nghiệp.

6. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua đối với học viên, phong trào văn thể ở các lớp học.

7. Thư ký giúp việc cho Hội đồng Chuyên môn.

                            

2. Nhân sự (09 người)

Th.s: Nguyễn Hòa Bình - Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm chung 

Di động: 0989.830.811

Email: hoabinh.tct@gmail.com

             *******

    Th. s. Phạm Thanh Phương  - Phó trưởng phòng

     Di động : 0988.643.086

     Email: 

             *******

   Th.s. Lương Công Hải - Phó trưởng phòng

Di động : 0936.298.911

Gmail: conghaitct@gmail.com

*******

C.n. Nguyễn Hữu Hùng

Di động: 0912.462.306


 TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

      Gmail

Cơ quan

Di động

1

C.n. Trần Anh Văn

C Viên

 

0903.479.139

2

C.n. Lương T.Thúy Hòa

 

0919.217.671

3

Th.s. Nguyễn T. Bích Ngọc

CViên

 

0973.928.709