DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của giám hiệu.

   2. Nhân sự:

Th.s Bùi Kiến Thưởng - Trưởng khoa

Di động: 0913.556.097

Gmail:

******

C.n. Phạm Văn Vương- Phó trưởng khoa

Di động: 01682287885

Gmail:

Giảng viên


TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Gmail


1


C.N Nguyễn Minh Nhàn

G.Viên


0983.837.799 

 


2


C.N Nguyễn Thị Nga

G.Viên


01689.986.580 

 

3

C.N.Hoàng Thi Giang

G.Viên

01282.496.868 

hg.hoanggiangtct@gmail.com

  4

Th.s Phạm Thị Thúy

G.Viên

0165.415.5991

thunguyen1603@gmail.com

  5

C.N Phạm Thị Thương

HĐ G.Viên

0163.310.4622

vithuongsphd@gmail.com

6       C.n Nguyễn Thị Thu                           G. Viên              0945.666.162