DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

KHOA DÂN VẬN

 

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ.

Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học, phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đoàn thể và một số phần học khác theo sự phân công của giám hiệu.

     2. Nhân sự:  

Th.s Đoàn Trinh Nam - Trưởng khoa

Số điện thoại

                            Cơ quan:                            

                   Di động 0977.783.029

*****

Th.s. Phan Thị Thu Hà - Phó trưởng khoa

Số điện thoại:

Di động: 0982106973

*****

 Giảng viên.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

C.N Trần Thị Bích Hà

G. Viên

0989.522.236

2

C.N Hoàng Trung Thành

G.Viên 

0987869318

3

C.N Nguyễn Thị Mây

G. Viên

0985676269

nguyennhumay1@gmail.com