DANH MỤCDANH MỤC

Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

                                                BAN GIÁM HIỆU

 

       +   Hiệu trưởng

 

 

Th.s. Bùi Văn Hưng

Số điện thoại :

   Cơ quan:

Di động: 0983.630.309

Email :

 

     Các đồng chí Phó hiệu trưởng

           

Th.s. Lê Thị Oanh

Số điện thoại :

    Cơ quan:

     Di động: 0932.299.309

Email :

    leoanhtct@gmail.com

 

 

Th.s. Trần Văn Bản

Số điện thoại :

Cơ quan: 03513854464

Di động: 0912.451.521

Email :

tranbantcthanam@gmail.com